Hotărârile Autorității Deliberative

Nr. Crt.ConținutZiuaLunaAnCaracterAcțiuni
1189.Hotararea Nr. 36 Cu privire la: majorarea salariilor de baza pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului02Iulie2024NormativDescarcă
1188.Hotararea Nr. 35 Cu privire la: aprobare valoare finala contract de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra" prin por AXA 1307Iunie2024NormativDescarcă
1187.Hotararea Nr. 34 Cu privire la: aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in sistem tura/contratura04Iunie2024NormativDescarcă
1186.Hotararea Nr. 33 cu privire la rectificare buget local 202404Iunie2024NormativDescarcă
1185.Hotararea Nr. 32 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie gaze naturale la nivelul orasului Piatra Olt, judetul Olt, in cadrul proiectului: "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt"04Iunie2024NormativDescarcă
1184.Hotararea Nr. 31 privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de infiintare a sistemului de distributie a gazelor naturale si de concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt04Iunie2024NormativDescarcă
1183.Hotararea Nr. 30 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultat in urma finalizarii procedurilor de achizitii pentru obiectivul de investitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, Oras Piatra Olt, judetul Olt", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului04Iunie2024NormativDescarcă
1182.Hotararea Nr. 29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultat in urma finalizarii procedurilor de achizzitii pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului04Iunie2024NormativDescarcă
1181.Hotararea Nr. 28 Cu privire la: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"26Aprilie2024NormativDescarcă
1180.Hotararea Nr. 27 Privind incetarea mandatului de consilier al domnului Marinescu Constantin si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt26Aprilie2024NormativDescarcă
1179.Hotararea Nr. 26 Cu privire la aprobarea redeventei anuale calculate pentru anul 2024 de la SC Compania de Apa Olt SA26Aprilie2024NormativDescarcă
1178.Hotararea Nr. 25 Cu privire la aprobarea Contului de incheiere al exercitiului bugetar al orasului Piatra Olt pentru anul 202326Aprilie2024NormativDescarcă
1177.Hotararea Nr. 24 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta26Aprilie2024NormativDescarcă
1176.Hotararea Nr. 23 Cu privire la acordul de participare in cadrul Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate16Aprilie2024NormativDescarcă
1175.Hotararea Nr. 22 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Prelungire retea canalizare in Orasul Piatra Olt, judetul Olt"16Aprilie2024NormativDescarcă
1174.Hotararea Nr. 21 Cu privire la: aprobare reanalizare si actualizare deviz general estimativ si indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"09Aprilie2024NormativDescarcă
1173.Hotararea Nr. 20 Cu privire la: aprobarea concesionarii fara licutatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in sistem tura/contratura09Aprilie2024NormativDescarcă
1172.Hotararea Nr. 19 Cu privire la aprobarea Planului de lucrari de interes local, ce se vor executa de catre beneficiarii Legii 196 pe anul 201609Aprilie2024NormativDescarcă
1171.Hotararea Nr. 18 Cu privire la: reanalizarea Hotarare Consiliu Local Nr. 13/09.02.2024 referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului15Martie2024NormativDescarcă
1170.Hotararea Nr. 17 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei15Martie2024NormativDescarcă
1169.Hotararea Nr. 16 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Piatra Olt, judetul Olt"15Martie2024NormativDescarcă
1168.Hotararea Nr. 15 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor in orasul Piatra Olt, judetul Olt15Martie2024NormativDescarcă
1167.Hotararea Nr. 14 privind inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt15Martie2024NormativDescarcă
1168.Hotararea Nr. 13 Cu privire la: stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului23Februarie2024NormativDescarcă
1167.Hotararea Nr. 12 Cu privire la: stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si cuantumul acestora pentru persoanele aflate in situatii deosebite23Februarie2024NormativDescarcă
1166.Hotararea Nr. 11 Cu privire la: aprobarea atestarii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt23Februarie2024NormativDescarcă
1165.Hotararea Nr. 10 Privind aprobarea bugetului local al orasului Piatra Olt pe anul 202423Februarie2024NormativDescarcă
1164.Hotararea Nr. 9 Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt13Februarie2024NormativDescarcă
1163.Hotararea Nr. 8 privind aprobarea participarii si aderarii Orasului Piatra Olt, Judetul Olt, in calitate de membru fondator la formarea parteneriatului public privat FLAG-Asociatia Grupul de Actiune Locala "Olt 2027" "Pescuit si Acvacultura - scrierea, depunerea, contractarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala privind zonele de pescuit si acvacultura din judetul Olt si localitatile membre, cu finantare prin programul pentru Acvacultura si Pescuit (PAP) 2021-2027, adoptat de Comisia Europeana la data de 30.11.2022"13Februarie2024NormativDescarcă
1162.Hotararea Nr. 7 Cu privire la: aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202413Februarie2024NormativDescarcă
1161.Hotararea Nr. 6 pentru acordarea unor mandate speciale reprezentantului Orasului Piatra Olt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "OLT-ECO" in vederea exercitarii votului pentru incheierea Actelor Aditionale la Contractele de delegare Nr. 6867/18.06.2018 si Nr. 2542/06.12.2021, aferente Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Olt13Februarie2024NormativDescarcă
1160.Hotararea Nr. 5 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta13Februarie2024NormativDescarcă
1159.Hotararea Nr. 4 Cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Cresterea Eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru sediul Consiliului Local - Primarie P+1E, oras Piatra Olt, Judetul Olt"02Februarie2024NormativDescarcă
1158.Hotararea Nr. 3 Cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta pentru corpul C1 - Liceu Tehnologic Piatra Olt si corp C6 - Centrala Termica, oras Piatra Olt, judetul Olt"02Februarie2024NormativDescarcă
1157.Hotararea Nr. 2 privind aprobarea utilizarii sumei de 241.047,69 lei din excedentul anual al bugetului local al orasului Piatra Olt, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2023 pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local susrsa A pentru anul 202402Februarie2024NormativDescarcă
1156.Hotararea Nr. 1 Cu privire la: reanalizarea HCL Nr. 72/2023 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului extravilan in suprafata de 5000 mp extravilan apartinand UAT Piatra Olt02Februarie2024NormativDescarcă
1155.Hotararea Nr. 89 Cu privire la: aprobare Retea Scoalara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt, anul 2024-202505Ianuarie2024NormativDescarcă
1154.Hotararea Nr. 88 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202305Ianuarie2024NormativDescarcă
1153.Hotararea Nr. 87 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202329Decembrie2023NormativDescarcă
1152.Hotararea Nr. 86 privind aprobarea amenajarii unei treceri pentru pietoni pe str. Victoriei, din orasul Piatra Olt29Decembrie2023NormativDescarcă
1151.Hotararea Nr. 85 Cu privire la: aprobarea incadrarii ca nefunctional a proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt" prin POR AXA 1329Decembrie2023NormativDescarcă
1150.Hotararea Nr. 84 Cu privire la aprobare rectificare buget local 202322Decembrie2023NormativDescarcă
1149.Hotararea Nr. 83 privind participarea Orasului Piatra Olt la"Programul - cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice", derulat de catre Ministerul Energiei cu proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica 400 kw in orasul Piatra Olt, judetul Olt" si aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici19Decembrie2023NormativDescarcă
1148.Hotararea Nr. 82 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra" prin POR AXA 1319Decembrie2023NormativDescarcă
1147.Hotararea Nr. 81 Cu privire la aprobare rectificare buget local 202328Noiembrie2023NormativDescarcă
1146.Hotararea Nr. 80 Cu privire la: aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului orasului Piatra Olt28Noiembrie2023NormativDescarcă
1145.Hotararea Nr. 79 Cu privire la: aprobare ocupare temporara din domeniul public al orasului Piatra Olt28Noiembrie2023NormativDescarcă
1144.Hotararea Nr. 78 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte28Noiembrie2023NormativDescarcă
1143.Hotararea Nr. 77 Privind: rectificarea bugetului local pe anul 202324Noiembrie2023NormativDescarcă
1142.Hotararea Nr. 76 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta24Noiembrie2023NormativDescarcă
1141.Hotararea Nr. 75 Privind: dezmembrare teren Primarie, teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt07Noiembrie2023NormativDescarcă
1140.Hotararea Nr. 74 privind: dezmembrare teren Liceul Piatra Olt, teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt07Noiembrie2023NormativDescarcă
1139.Hotararea Nr. 73 Cu privire la: aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru orasul Piatra Olt07Noiembrie2023NormativDescarcă
1138.Hotararea Nr. 72 Cu privire la: aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului extravilan in suprafata de 5000 mp extravilan apartinand UAT Piatra Olt07Noiembrie2023NormativDescarcă
1137.Hotararea Nr. 71 privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si a unei combinatii de autovehicule, respectiv un autovehicul articulat sau tren articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul 202407Noiembrie2023NormativDescarcă
1136.Hotararea Nr. 70 Cu privire la aprobare rectificare buget local 202307Noiembrie2023NormativDescarcă
1135.Hotararea Nr. 69 Privind acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral debitele principale restante pentru impozite si taxe locale existente in sold17Octombrie2023NormativDescarcă
1134.Hotararea Nr. 68 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si prommultiplurea interculturalitatii si grupului de actiune antibuliyng17Octombrie2023NormativDescarcă
1133.Hotararea Nr. 67 Privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Consiliul de Administratie al unitatilor scoalare de pe raza orasului Piatra Olt17Octombrie2023NormativDescarcă
1132.Hotararea Nr. 66 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt17Octombrie2023NormativDescarcă
1131.Hotararea Nr. 65 cu privire la: aprobarea proiectului "Achizitie microbuze electrice pentru elevii scolilor din judetul Olt" si a cheltuielior legate de proiect17Octombrie2023NormativDescarcă
1130.Hotararea Nr. 64 Cu privire la aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023, a Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare si a tarifelor distincte17Octombrie2023NormativDescarcă
1129.Hotararea Nr. 63 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Sisteme integrate de colectare a gunoiului de grajd, in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulara, gestionarea sustenabila a biodeseurilor agricole, in special a celor provenite din activitatile zootehnice, prin cresterea gradului de valorificare a acestora in vederea reducerii poluarii cu nitrati, in orasul Piatra Olt, judetul Olt"17Octombrie2023NormativDescarcă
1128.Hotararea Nr. 62 Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 15 si Nr. 1717Octombrie2023NormativDescarcă
1127.Hotararea Nr. 61 Privind aprobare/neaprobare tarife aferente "Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de operare a Centrului de Management Integrat al deseurilor si a statiilor de transfer si Monitorizarea depozitelor neconforme inchise in judetul Olt", cu nr. 6867/18.06.2018 si tarife aferente "Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt", cu nr. 2542/06.12.202117Octombrie2023NormativDescarcă
1126.Hotararea Nr. 60 Cu privire la: aprobare valoare suplimentara necesara pentru dotare obiectiv de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" 29Septembrie2023NormativDescarcă
1125.Hotararea Nr. 59 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202329Septembrie2023NormativDescarcă
1124.Hotararea Nr. 58 privind darea in administrare catre Muzeul Judetean Olt a unui spatiu situat in incinta Centrului Cultural oras Piatra Olt29Septembrie2023NormativDescarcă
1123.Hotararea Nr. 57 Cu privire la: aprobarea Festivalului de muzica folk si poezie cu denumirea "Constantin Trita - poet al iubirii"29Septembrie2023NormativDescarcă
1122.Hotararea Nr. 56 Cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii scolari 2023-202926Septembrie2023NormativDescarcă
1121.Hotararea Nr. 55 Cu privire la: aprobare nota conceptuala, tema de proiectare si indicatori tehnico-economici aferenti proiectului "EnviroConnect: sinergizarea eforturilor de rezilienta ecologica pentru Ivanovo si Piatra Olt - Actiunea 1 - Dezvoltarea infrastructurii verzi prin infiintare de eco parc tematic in Enosesti, orasul Piatra Olt, jud. Olt, Actiunea 2 - Amenajare peisagistica prin infiintare de parc dotat cu facilitati de agrement in Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, jud. Olt"15Septembrie2023NormativDescarcă
1120.Hotararea Nr. 54 Cu privire la aprobare rectificare buget local 202305Septembrie2023NormativDescarcă
1119.Hotararea Nr. 53 Cu privire la rectificare buget local 202325August2023NormativDescarcă
1118.Hotararea Nr. 52 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta25August2023NormativDescarcă
1117.Hotararea Nr. 51 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta25August2023NormativDescarcă
1116.Hotararea Nr. 50 Cu privire la: acordarea unui drept de uz si folosinta neexclusiva, precum si a unei servituti de trecere precum montarea si exploatarea unei linii electrice subterane in favoarea AJ Renewables Dobrun SRL21Iulie2023NormativDescarcă
1115.Hotararea Nr. 49 Cu privire la: Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (S.I.D.U) a orasului Piatra Olt21Iulie2023NormativDescarcă
1114.Hotararea Nr. 48 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202321Iulie2023NormativDescarcă
1113.Hotararea Nr. 47 Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt11Iulie2023NormativDescarcă
1112.Hotararea Nr. 46 Privind aprobare punere la dispozitie a terenului vizat prin proiectul "Centrale Fotovoltaice (Panouri Solare) in vederea producerii 0.673 MW energie electrica la SC Compania de Apa Olt SA", proiect ce va fi implementat de SC Compania de Apa Olt SA11Iulie2023NormativDescarcă
1111.Hotararea Nr. 45 Cu privire la: aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 1311Iulie2023NormativDescarcă
1110.Hotararea Nr. 44 Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt11Iulie2023NormativDescarcă
1109.Hotararea Nr. 43 Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire statie GPL+BAR+anexa+imprejmuire11Iulie2023NormativDescarcă
1108.Hotararea Nr. 42 Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajare iaz piscicol11Iulie2023NormativDescarcă
1107.Hotararea Nr. 41 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 2.000.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului11Iulie2023NormativDescarcă
1106.Hotararea Nr. 40 Cu privire la: aprobarea amplasarii unei statii de incarcare microbuze electrice scolare, orasul Piatra Olt, jud.Olt06Iunie2023NormativDescarcă
1105.Hotararea Nr. 39 Pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Piatra Olt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "OLT-ECO" in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza judetului Olt prevazute in Contractele de delegare Nr. 6867/18.06.2018 si Nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din judetul Olt, precum si pentru incheierea unor acte aditionale la contractele de delegare06Iunie2023NormativDescarcă
1104.Hotararea Nr. 38 Cu privirea la: revocarea HCL Nr. 17/2023 de aprobare ocuparea temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt06Iunie2023NormativDescarcă
1103.Hotararea Nr. 37 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare trotuare, spatii verzi si piateta in orasul Piatra Olt, judetul Olt"06Iunie2023NormativDescarcă
1102.Hotararea Nr. 36 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Sistem integrat pentru imbunatatirea eficientei energetice, sistem de climatizare, reabilitare instalatii de iluminat, sisteme de producere energie electrica, sistem termic propriu si lucrari conexe pentru cladiri administrative ale orasului Piatra Olt (sediu primarie, dispensar uman)"06Iunie2023NormativDescarcă
1101.Hotararea Nr. 35 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 202406Iunie2023NormativDescarcă
1100.Hotararea Nr. 34 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta12Mai2023NormativDescarcă
1099.Hotararea Nr. 33 privind aprobarea participarii si aderarii Orasului Piatra Olt, judetul Olt la noul parteneriat LEADER 2023-2027 cu denumirea "GAL Plaiurile Oltului 2023-2027"12Mai2023NormativDescarcă
1098.Hotararea Nr. 32 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202312Mai2023NormativDescarcă
1097.Hotararea Nr. 31 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte12Mai2023NormativDescarcă
1096.Hotararea Nr. 30 Cu privire la: aprobare trecerea unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt in domeniul privat al orasului Piatra Olt12Mai2023NormativDescarcă
1095.Hotararea Nr. 29 Cu privire la actualizare cu rata inflatiei a chiriei pentru locuintele ANL situate in Piatra Olt14Aprilie2023NormativDescarcă
1094.Hotararea Nr. 28 Cu privire la: acceptarea redeventei anuale calculata pentru anul 202314Aprilie2023NormativDescarcă
1093.Hotararea Nr. 27 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Construire anexa depozitare combustibil solid - Centru Multifunctional din orasul Piatra Olt, jud. Olt"14Aprilie2023NormativDescarcă
1092.Hotararea Nr. 26 privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"14Aprilie2023NormativDescarcă
1091Hotararea Nr. 25 Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 31.12.202214Aprilie2023NormativDescarcă
1090.Hotararea Nr. 24 privind acordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"14Aprilie2023NormativDescarcă
1089.Hotararea Nr. 23 Cu privire la: aprobarea atestarii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt14Aprilie2023NormativDescarcă
1088.Hotararea Nr. 22 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor in orasul Piatra Olt, Judetul Olt30Martie2023NormativDescarcă
1087.Hotararea Nr. 21 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Piatra Olt, Jud. Olt"30Martie2023NormativDescarcă
1086.Pozitie Anulata30Martie2023
1085.Pozitie Anulata30Martie2023
1084.Hotararea Nr. 18 Cu privire la: aprobare deviz general si act aditional Nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra" prin POR AXA 1310Martie2023NormativDescarcă
1083.Hotararea Nr. 17 Cu privire la: aprobare ocuparea temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt10Martie2023NormativDescarcă
1082.Hotararea Nr. 16 Privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale ale orasului Piatra Olt pentru anul 202310Martie2023NormativDescarcă
1081.Hotararea Nr. 15 Cu privire la: acceptarea sumelor stabilite cu titlu de despagubire pentru Drumul Expres Craimultiplu-Pitesti, si legaturile cu drumurile existente lot 2, Judetul Olt10Martie2023NormativDescarcă
1080.Hotararea Nr. 14 Cu privire la aprobarea Planului Local de Actiune pe 202310Martie2023NormativDescarcă
1079.Hotararea Nr. 13 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul elevilor10Martie2023NormativDescarcă
1078.Hotararea Nr. 12 Cu privire la: aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202310Martie2023NormativDescarcă
1077.Hotararea Nr. 11 Cu privire la: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Orasul Bals prin Consiliul Local Bals si Orasul Piatra Olt prin Consiliul Local Piatra Olt in vederea gestionarii cainilor fara stapan15Februarie2023NormativDescarcă
1076.Hotararea Nr. 10 Cu privire la: reanalizarea HCL Nr. 5/25.01.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt15Februarie2023NormativDescarcă
1075.Hotararea Nr. 9 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" : "Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizare" prin POR AXA 1315Februarie2023NormativDescarcă
1074.Hotararea Nr. 8 Cu privire la: aprobare act aditional 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" : "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome" prin POR AXA 13 15Februarie2023NormativDescarcă
1073.Hotararea Nr. 7 Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416/2001 pe anul 202315Februarie2023NormativDescarcă
1072.Hotararea Nr. 6 Referitor aprobarea Bugetului Local pentru anul 202310Februarie2023NormativDescarcă
1071.Hotararea Nr. 5 Cu privire la: concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt02Februarie2023NormativDescarcă
1070.Hotararea Nr. 4 Cu privire la actualizare Grup de lucru Local02Februarie2023NormativDescarcă
1069.Hotararea Nr. 3 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 202202 Februarie2023NormativDescarcă
1068.Hotararea Nr. 2 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta02Februarie2023NormativDescarcă
1067.Hotararea Nr. 1 Privind inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt24Ianuarie2023NormativDescarcă
1066Hotararea Nr. 88 Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt, anul 2023-202406Ianuarie2023NormativDescarcă
1065.Hotararea Nr. 87 Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt06Ianuarie2023NormativDescarcă
1064.Hotararea Nr. 86 Cu privire la: aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul orasului Piatra Olt06Ianuarie 2023NormativDescarcă
1063.Hotararea Nr. 85 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202220Decembrie2022NormativDescarcă
1062.Hotararea Nr. 84 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202216Decembrie2022NormativDescarcă
1061.Hotararea Nr. 83 Cu privire la aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului "Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT oras Piatra Olt, judetul Olt, prin instalarea de panouri fotovoltatice si pompe de caldura"15Decembrie2022NormativDescarcă
1060.Hotararea Nr. 82 Cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul deinvestitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in Sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt" aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului15Decembrie2022NormativDescarcă
1059.Hotararea Nr. 81 Cu privire la: aprobarea competitiei sportive "Cupa Iernii la fotbal" si alocarea sumelor necesare15Decembrie2022NormativDescarcă
1058.Hotararea Nr. 80 privind declararea de uz public, a investitiilor realizate in orasul Piatra Olt, in cadrul Sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si atribuirea acestora prin concesionare catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul", ca bunuri de retur in cadrul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, a serviciilor publice alimentare cu apa si de canalizare15Decembrie2022NormativDescarcă
1057.Hotararea Nr. 79 privind aprobare: actualizare deviz general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"15Decembrie2022NormativDescarcă
1056.Hotararea Nr. 78 Cu privire la: aprobare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa a II-a" aprobat pentru finantare prin aprobare Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului15Decembrie2022NormativDescarcă
1055.Hotararea Nr. 77 Privind aprobarea protocolului de colaborare "HUB DE SERVICII MMSS(cod MySmis 130963)"15Decembrie2022NormativDescarcă
1054.Hotararea Nr. 76 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202229Noiembrie2022NormativDescarcă
1053.Hotararea Nr. 75 Privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si a unei combinatii de autovehicule, respectiv un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul 202322Noiembrie2022NormativDescarcă
1052.Hotararea Nr. 74 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202222Noiembrie2022NormativDescarcă
1051.Hotararea Nr. 73 Cu privire la aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului "Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT oras Piatra Olt, judetul Olt, prin instalarea de panouri fotovoltatice si pompe de caldura"22Noiembrie2022NormativDescarcă
1050.Hotararea Nr. 72 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta22Noiembrie2022NormativDescarcă
1049.Hotararea Nr. 71 Cu privire la: completare domeniul privat al orasului Piatra Olt04Noiembrie2022NormativDescarcă
1048.Hoatarea Nr. 70 Cu privire la aprobare initiere procedura de obtinere Avizul Ministerului Agriculturii de scoatere din circuitul agricol a suprafetei de 350.000 mp din pasunea permanenta04Noiembrie2022NormativDescarcă
1047.Hotararea Nr. 69 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte04Noiembrie2022NormativDescarcă
1046.Hotararea Nr. 68 Cu privire la aprobare burse scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2022-2023 - semestrul I04Noiembrie2022NormativDescarcă
1045.Hotararea Nr. 67 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt" din orasul Piatra Olt28Octombrie2022NormativDescarcă
1044.Hotararea Nr. 66 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202228Octombrie2022NormativDescarcă
1043.Hotararea Nr. 65 Cu privire la: actualizare valoare cu rezerva de implementare conform anexa 5, alin.2 din OUG 64/2022 - coeficient 113,87 pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt"; "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra Olt, str. Traian, nr. 115-117, jud. Olt" prin POR AXA 1314Octombrie2022NormativDescarcă
1042.Hotararea Nr. 64 Privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturism aflat in dotare07Octombrie2022NormativDescarcă
1041.Hotararea Nr. 63 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202207Octombrie2022NormativDescarcă
1040.Hotararea Nr. 62 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt07Octombrie2022NormativDescarcă
1039.Hotararea Nr. 61 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comosiile pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si prommultiplurea interculturalitatii si grupului de actiune antibullying07Octombrie2022NormativDescarcă
1038.Hotararea Nr. 60 Privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Consiliul de Administratie al unitatilor scolare de pe raza orasului Piatra Olt, pentru anul scolar 2022-202307Octombrie2022NormativDescarcă
1037.Hotararea Nr. 59 Cu privire la: actualizare valoare conform OUG 64/2022 - anexa 5 - coeficient 2018-2022 - 132,40 si rezerva de implementare conform anexa 5, alin. 2 din OUG 64/2022 - coeficient 113,87 pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt"; "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra-Olt, str. Traian, nr. 115-117, jud. Olt" prin POR AXA 1323Septembrie2022NormativDescarcă
1036.Hotararea Nr. 58 pentru completarea Hotararii Consiliului Local Nr. 39/12.05.2022, privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor estimative pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"19Septembrie2022NormativDescarcă
1035.Hotararea Nr. 57 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202208Septembrie2022NormativDescarcă
1034.Hotararea Nr. 56 Cu privire la: aprobare actualizare a valorii proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt prin POR AXA 13" si a indicatorilor tehnico-economici08Septembrie2022NormativDescarcă
1033.Hotararea Nr. 55 Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor nr.15 si nr. 1708Septembrie2022NormativDescarcă
1032.Hotararea Nr. 54 Privind acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral debitele restante pentru impozite si taxe locale existente in sold08Septembrie2022NormativDescarcă
1031.Hotararea Nr. 53 Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt08Septembrie2022NormativDescarcă
1030.Hotararea Nr. 52 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202223August2022NormativDescarcă
1029.Hotararea Nr. 51 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat23August2022NormativDescarcă
1028.Hotararea Nr. 50 Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru atribuire contract de furnizare produse achizitia LOT 1 - Scena evenimente si Sistem audio si sonorizare scena, in cadrul proiectului "Culture Green - Centru Cultural" finantat in cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, cod eMS ROBG-33723August2022NormativDescarcă
1027.Hotararea Nr. 49 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt" din orasul Piatra Olt - rest de executat09August2022NormativDescarcă
1026.Hotararea Nr. 48 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta09August2022NormativDescarcă
1025.Hotararea Nr. 47 Referitor la: rectificare buget local pe anul 202209August2022NormativDescarcă
1024.Hotararea Nr. 46 Privind constituirea echipei mobile pentru interventia in regim de urgenta in cazurile de violenta domestica identificate pe raza orasului Piatra Olt09August2022NormativDescarcă
1023.Hotararea Nr. 45 Cu privire la: aprobare Planul Local de Actiune pe 202025Iulie2022NormativDescarcă
1022.Hotararea Nr. 44 Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra-Olt, str. Traian, nr. 115-117, jud. Olt", prin POR AXA 13, la faza proiect Tehnic25Iulie2022NormativDescarcă
1021.Hotararea Nr. 43 Cu privire la: reanalizarea Hotararii Consiliului Local Nr. 38/12.05.202217Iunie2022NormativDescarcă
1020.Hotararea Nr. 42 Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reconversia functionala din LM2 in IS5a pentru realizarea investitiei "Spatiu comercial, racord utilitati, refaceri imprejmuiri teren si amplasare totem reclame"17Iunie2022NormativDescarcă
1019.Hotararea Nr. 41 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul Nr. 17167/28.06.2019 cu obiectivul Servicii de transport pentru derularea proiectului "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"13Iunie2022NormativDescarcă
1018.Hotararea Nr. 40 Cu privire la: aprobare sponsorizare23Mai2022NormativDescarcă
1017.Hotararea Nr. 39 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor estimative pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"23Mai2022NormativDescarcă
1016.Hotararea Nr. 38 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 202323Mai2022NormativDescarcă
1015.Hotararea Nr. 37 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta23Mai2022NormativDescarcă
1014.Hotararea Nr. 36 Cu privire la: modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului orasului Piatra Olt22Aprilie2022NormativDescarcă
1013.Hotararea Nr. 35 Cu privire la: aprobarea cererii de finantare, devizul general estimativ si indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin programul National de Investitii "Anghel Saligny"22Aprilie2022NormativDescarcă
1012.Hotararea Nr. 34 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare loc de joaca in orasul Piatra Olt, sat Enosesti, str. Nitulesti, nr.49, judetul Olt"22Aprilie2022NormativDescarcă
1011.Hotararea Nr. 33 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare loc de joaca in orasul Piatra Olt, sat Piatra, str. Traian, nr. 154, judetul Olt"22Aprilie2022NormativDescarcă
1010.Hotararea Nr. 32 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare parc si loc de joaca pentru copii in orasul Piatra Olt, sat Bistrita Noua, str. Cepari, nr. 13A, judetul Olt"22Aprilie2022NormativDescarcă
1009.Hotararea Nr. 31 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare Retea Inteligenta de Distributie Gaze Naturale in Orasul Piatra Olt, Judetul Olt"22Aprilie2022NormativDescarcă
1008.Hotararea Nr. 30 Cu privire la: aprobare ocupare temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt22Aprilie2022NormativDescarcă
1007.Hotararea Nr. 29 Privind aprobarea depunerii proiectului si a descrierii sumare pentru obiectivul "Renmultiplure Energetica moderata Sala de sport, Internat, Atelier din cadrul Liceului Tehnologic Piatra Olt, judetul Olt"07Aprilie2022NormativDescarcă
1006.Hotararea Nr. 28 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor estimate pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"07Aprilie2022NormativDescarcă
1005.Hotararea Nr. 27 Privind aprobarea depunerii proiectului si a descrierii sumare pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice si gestionare inteligenta a energiei pentru Corp C1 - Liceul Tehnologic Piatra Olt, judetul Olt"07Aprilie2022NormativDescarcă
1004.Hotararea Nr. 26 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt "07Aprilie2022NormativDescarcă
1003.Hotararea Nr. 25 Cu privire la: modificarea Anexei Nr. 2 la H.C.L Nr. 9 din 28.02.2018 prin care s-a aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului oras Piatra Olt04Aprilie2022NormativDescarcă
1002.Hotararea Nr. 24 Cu privire la: instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Piatra-Olt si aprobarea regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare04Aprilie2022NormativDescarcă
1001.Hotararea Nr. 23 Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 31.12.202104Aprilie2022NormativDescarcă
1000.Hotararea Nr. 22 Cu privire la: aprobarea cotizatiei anuale a Primariei orasului Piatra-Olt la Asociatia Oraselor din Romania04Aprilie2022NormativDescarcă
999.Hotararea Nr. 21 Cu privire la: inregistrarea Primariei orasului Piatra-Olt in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor, utilizand "Ghiseul.ro"04Aprilie2022NormativDescarcă
998.Hotararea Nr. 20 Cu privire la: trecerea in proprietatea statului si transferul dreptului de administrare a unui teren afectat de obiectivul de investitie Drum Expres Craimultiplu-Pitesti04Aprilie2022NormativDescarcă
997.Hotararea Nr. 19 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte04Aprilie2022NormativDescarcă
996.Hotararea Nr. 18 Cu privire la: indreptare eroare materiala30Martie2022NormativDescarcă
995.Hotararea Nr. 17 Cu privire la: aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare peisagistica Parc Piatra Olt, strada Florilor, Nr. 2A, judetul Olt"30Martie2022NormativDescarcă
994.Hotararea Nr. 16 Cu privire la: aprobare burse scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2021-2022 - semestrul II18Martie2022NormativDescarcă
993.Hotararea Nr. 15 Cu privire la: aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202218Martie2022NormativDescarcă
992.Hotararea Nr. 14 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL ORASULUI PIATRA OLT 2021-2027"18Martie2022NormativDescarcă
991.Hotararea Nr. 13 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare treceri de pietoni si construire limitatoare de viteza din mixtura asfaltica in orasul Piatra Olt, jud. Olt"18Martie2022NormativDescarcă
990.Hotararea Nr. 12 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Construire Teren de minifotbal cu gazon artificial in orasul Piatra Olt, jud. Olt"18Martie2022NormativDescarcă
989.Hotararea Nr. 11 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajare parc si loc de joaca in Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, judetul Olt"18Martie2022NormativDescarcă
988.Hotararea Nr. 10 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajare locuri de joaca in orasul Piatra Olt, jud. Olt"18Martie2022NormativDescarcă
987.Hotararea Nr. 9 Cu privire la: aprobarea bugetului local pentru anul 202228Februarie2022NormativDescarcă
986.Hotararea Nr. 8 Cu privire la: Inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt11Februarie2022NormativDescarcă
985.Hotararea Nr. 7 Cu privire la: modificarea Anexei Nr. 2 la H.C.L Nr. 9 din 28.02.2018 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al primarului oras Piatra Olt11Februarie2022NormativDescarcă
984.Hotararea Nr. 6 Cu privire la: instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Piatra Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare11Februarie2022NormativDescarcă
983.Hotararea Nr. 5 Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416/2001 pe anul 202211Februarie2022NormativDescarcă
982.Hotararea Nr. 4 Cu privire la: achizitionarea unui imobil situat in orasul Piatra Olt, Strada Av. Iliescu, Nr. 1A11Februarie2022NormativDescarcă
981.Hotararea Nr. 3 Cu privire la: aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 202111Februarie2022NormativDescarcă
980.Hotararea Nr. 2 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta11Februarie2022NormativDescarcă
979.Hotararea Nr. 1 Cu privire la: desemnarea a doi consilieri locali, in calitate de membri in comisia de evaluare anuala a performantelor individuale ale secretarului general al orasului Piatra Olt11Februarie2022NormativDescarcă
978.Hotararea Nr. 81 Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt, anul 2022-202305Ianuarie2022NormativDescarcă
977.Hotararea Nr. 80 Cu privire la: completarea Listei proiectelor individuale pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Piatra Olt 2014-202505Ianuarie2022NormativDescarcă
976.Hotararea Nr. 79 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202105Ianuarie2022NormativDescarcă
975.Hotararea Nr. 78 Cu privire la: desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Piatra21Decembrie2021NormativDescarcă
974.Hotararea Nr. 77 Cu privire la: aprobarea achizitionarii unui autoturism DACIA, necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei Primariei orasului Piatra Olt, judetul Olt21Decembrie2021NormativDescarcă
973.Hotararea Nr. 76 Cu privire la: rectificare buget local 202121Decembrie2021NormativDescarcă
972.Hotararea Nr. 75 Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra" prin POR AXA 13, la faza de proiect tehnic14Decembrie2021NormativDescarcă
971.Hotararea Nr. 74 Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome" prin POR AXA 13, la faza de proiect tehnic14Decembrie2021NormativDescarcă
970.Hotararea Nr. 73 Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13 la faza de proiect tehnic14Decembrie2021NormativDescarcă
969.Hotararea Nr. 72 Cu privire la: acordul de principiu in vederea achizitionarii unui imobil situat in orasul Piatra Olt, strada Av. Iliescu, Nr. 1A14Decembrie2021NormativDescarcă
968.Hotararea Nr. 71 Cu privire la: completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt14Decembrie2021NormativDescarcă
967.Hotararea Nr. 70 Cu privire la: aprobare indreptare eroare materiala din HCL 64 din 28.10.202125Noiembrie2021NormativDescarcă
966.Hotarea Nr. 69 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202125Noiembrie2021NormativDescarcă
965.Hotararea Nr. 68 Cu privire la: aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN Nr. 625 / 28.09.201717Noiembrie2021NormativDescarcă
964.Hotararea Nr. 67 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajare Parc Piatra Olt, judetul Olt"17Noiembrie2021NormativDescarcă
963.Hotararea Nr. 66 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202117Noiembrie2021NormativDescarcă
962.Hotararea Nr. 65 Cu privire la: aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2021-202103Noiembrie2021NormativDescarcă
961.Hotararea Nr. 64 Cu privire la: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea probei de interviu privind desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de Director si Director Adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt03Noiembrie2021NormativDescarcă
960.Hotararea Nr. 63 Cu privire la: reactualizare reprezentanti in Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigiatii Ferma Olt si indreptare eroare materiala03Noiembrie2021NormativDescarcă
959.Hotararea Nr. 62 Cu privire la: incetarea mandatului de consilier al domnului Calin Nicusor si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt03Noiembrie2021NormativDescarcă
958.Hotarare Nr. 61 Cu privire la: desemnare membrii in Consiliul de Administratie in unitatile de invatamant din Piatra Olt03Noiembrie2021NormativDescarcă
957.Hotararea Nr. 60 Cu privire la: aprobare rectificare buget local03Noiembrie2021NormativDescarcă
956.Hotararea Nr. 59 Cu privire la: aprobarea Strategiei de eficienta energetica a orasului Piatra Olt, pentru perioada 2020-202603Noiembrie2021NormativDescarcă
955.Hotararea Nr. 58 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte03Noiembrie2021NormativDescarcă
954.Hotararea Nr. 57 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta03Noiembrie2021NormativDescarcă
953.Hotararea Nr. 56 cu privire la: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II"02Noiembrie2021NormativDescarcă
952.Hotararea Nr. 55 Cu privire la: Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt"02Noiembrie2021NormativDescarcă
951.Hotararea Nr. 54 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic din orasul Piatra Olt, judetul Olt"26Octombrie2021NormativDescarcă
950.Hotararea Nr. 53 Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reparatii generale imprejmuire existenta Centru multifunctional, oras Piatra Olt, jud. Olt"26Octombrie2021NormativDescarcă
949.Hotararea Nr. 52 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II"26Octombrie2021NormativDescarcă
948.Hotararea Nr. 51 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in Sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt"26Octombrie2021NormativDescarcă
947.Hotararea Nr. 50 Cu privire la: aprobare achizitionare echipament sonorizare si articole conexe pentru dotare parc si Sala de Sport26Octombrie2021NormativDescarcă
946.Hotararea Nr. 49 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202126Octombrie2021NormativDescarcă
945.Hotararea Nr. 48 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, sectiunea "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat19Octombrie2021NormativDescarcă
944.Hotararea Nr. 47 Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt19Octombrie2021NormativDescarcă
943.Hotararea Nr. 46 cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere canalizare in orasul Piatra Olt, judetul Olt - faza III"19Octombrie2021NormativDescarcă
942.Hotarea Nr. 45 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202119Octombrie2021NormativDescarcă
941.Hotararea Nr. 44 Cu privire la: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt19Octombrie2021NormativDescarcă
940.Hotararea Nr. 43 Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202208Septembrie2021NormativDescarcă
939.Hotararea Nr. 42 Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor nr. 15 si nr. 1708Septembrie2021NormativDescarcă
938.Hotararea Nr. 41 Cu privire la: aprobare modificare art. 1 din HCL Nr. 39 / 20.07.202120August2021NormativDescarcă
937.Hotararea Nr. 40 Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Lucrari de reparatii a Fantanii arteziene Sala de sport si zona fantanii din orasul Piatra Olt"28Iulie2021NormativDescarcă
936.Hotararea Nr. 39 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"28Iulie2021NormativDescarcă
935.Hotararea Nr. 38 Cu privire la: aprobare ocupare temporara a unui teren din domeniul privat28Iulie2021NormativDescarcă
934.Hotararea Nr. 37 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta28Iulie2021NormativDescarcă
933.Hotararea Nr. 36 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202128Iulie2021NormativDescarcă
932.Hotararea Nr. 35 Privind: alipirea a doua loturi de teren apartinanad domeniului public al orasului Piatra Olt28Iulie2021NormativDescarcă
931.Hotararea Nr. 34 Privind: Actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ15Iulie2021NormativDescarcă
930.Hotararea Nr. 33 Cu privire la: aprobare incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890 / 29.09.2020, pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"13Iulie2021NormativDescarcă
929.Hotararea Nr. 32 Privind: actualizare componenta echipa coordonare ansamblul folcloric Acidava13Iulie2021NormativDescarcă
928.Hotararea Nr. 31 Privind: desemnarea unui reprezentant al orasului Piatra Olt in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare "Oltul"13Iulie2021NormativDescarcă
927.Hotararea Nr. 30 Privind: Aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2020-202113Iulie2021NormativDescarcă
926.Hotararea Nr. 29 Privind: dezmembrarea unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt13Iulie 2021NormativDescarcă
925.Hotararea Nr. 28 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura, str. Traian, nr. 152, oras Piatra Olt, judetul Olt"22Iunie2021NormativDescarcă
924.Hotararea Nr. 27 Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului situat in orasul Piatra Olt, str. Traian, nr. 152, si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura, str. Traian, nr. 152, oras Piatra Olt, judetul Olt"22Iunie2021NormativDescarcă
923.Hotararea Nr. 26 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt" 27Mai2021NormativDescarcă
922.Hotararea Nr. 25 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat27Mai2021NormativDescarcă
921.Hotararea Nr. 24 Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"27Mai2021NormativDescarcă
920.Hotararea Nr. 23 Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt27Mai2021NormativDescarcă
919.Hotararea Nr. 22 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta27Mai2021NormativDescarcă
918Hotararea Nr. 21 Referitor la: aprobare buget local pe anul 202114Aprilie2021NormativDescarcă
917Hotararea Nr. 20 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul aparatului de specialitate al primarului oras Piatra Olt31Martie2021NormativDescarcă
916Hotararea Nr. 19 cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 31.12.202031Martie2021NormativDescarcă
915Hotararea Nr. 18 cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte 31Martie2021NormativDescarcă
914Hotararea Nr. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Piatra Olt31Martie2021NormativDescarcă
913Hotararea Nr. 16 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Piatra Olt spre adoptare31Martie2021NormativDescarcă
912Hoatararea Nr. 15 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Piatra Olt31Martie2021NormativDescarcă
911Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobarea Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ - teritoriala oras Piatra Olt25Februarie2021NormativDescarcă
910Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202125Februarie2021NormativDescarcă
909Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din domeniul public al orasului Piatra Olt25Februarie2021NormativDescarcă
908Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobare regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Piatra Olt25Februarie2021NormativDescarcă
907Hotararea Nr. 10 - Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 202025Februarie2021NormativDescarcă
906Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt25Februarie2021NormativDescarcă
905Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita" in orasul Piatra Olt, judetul Olt28Ianuarie2021NormativDescarcă
904Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobare asigurarea finantarii cheltuielilor de la bugetul local pentru urmatoarele categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investitie "Modernizarea si Reabilitarea Scolii primare Bistrita" in orasul Piatra Olt, judetul Olt28Ianuarie2021NormativDescarcă
903Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: schimbarea destinatiei unor spatii dintr-un imobil ce apartine domeniului public al orasului Piatra Olt28Ianuarie2021NormativDescarcă
902Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta 28Ianuarie2021NormativDescarcă
901Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 202128Ianuarie2021NormativDescarcă
900Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: completarea tabelul Nr. 8 din Anexa 2B la HCL Nr. 19 din 29.04.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegarii serviciului, a Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Contractului privind serviciul de salubrizare a Orasului Piatra Olt28Ianuarie2021NormativDescarcă
899Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Piatra Olt pentru anul 2021-202228Ianuarie2021NormativDescarcă
898Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN Nr. 625 din 28.09.201720Ianuarie2021NormativDescarcă
897Hotararea Nr. 59 - Privind desemnare responsabil legal al proiectului "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, in orasul Piatra Olt" in relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale15Decembrie2020NormativDescarcă
896Hotararea Nr. 58 - Privind desemnare responsabil legal al proiectului "Modernizare drumuri de exploatare Agricola in orasul Piatra Olt, jud. Olt" in relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale15Decembrie2020NormativDescarcă
895Hotararea Nr. 57 - Privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL15Decembrie2020NormativDescarcă
894Hotararea Nr. 56 - Privind aprobare: actualizare deviz general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita, orasul Piatra Olt, judetul Olt"15Decembrie2020NormativDescarcă
893Hotararea Nr. 55 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 202015Decembrie2020NormativDescarcă
892Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202115Decembrie2020NormativDescarcă
891Hotararea Nr. 53 - Cu privire la desemnare membri in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educatiei in unitatile de invatamant din Piatra Olt15Decembrie2020NormativDescarcă
890Hotararea Nr. 52 - Privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2020-202115Decembrie2020NormativDescarcă
889Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie in unitatile de invatamant din Piatra Olt19Noiembrie2020NormativDescarcă
888Hotararea Nr. 50 - Privind aprobarea valorii totale a proiectului(a cererii de finantare) pentru proiectul "Asigurarea accesului elevilor din orasul Piatra-Olt la procesul de invatare in mediul on-line"19Noiembrie2020NormativDescarcă
887Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: constituire comisie sociala pentru analizarea si verificare a solicitarilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii19Noiembrie2020NormativDescarcă
886Hotararea Nr. 48 - Privind initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt12Noiembrie2020NormativDescarcă
885Hotararea Nr. 47 - Referitor la rectificare buget local pe anul 2020 12Noiembrie2020NormativDescarcă
884Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: avizarea documentelor necesare atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt" din cadrul "Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului12Noiembrie2020NormativDescarcă
883Hotararea Nr. 45 - Cu privire la alegerea viceprimarului oras Piatra Olt12Noiembrie2020NormativDescarcă
882Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: constituire Comisii de Specialitate ale Consiliului Local12Noiembrie2020NormativDescarcă
881Hotararea Nr. 42 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta12Noiembrie2020NormativDescarcă
880Hotararea Nr. 41 - Privind depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Asigurarea accesului elevilor din orasul Piatra-Olt la procesul de invatare in mediul on-line"22Octombrie2020NormativDescarcă
879Hotararea Nr. 40 - Pentru completarea Listei proiectelor individuale pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare locala a orasului Piatra-Olt 2014-202522Octombrie2020NormativDescarcă
878Hotararea Nr. 39 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 202015Septembrie2020NormativDescarcă
877Hotararea Nr. 38 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 202028August2020NormativDescarcă
876Hotararea Nr. 37 - De respingere a proiectului de hotarare cu privire avizarea documentelor necesare atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt" din cadrul "Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului28August2020NormativDescarcă
875Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28August2020NormativDescarcă
874Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte28August2020NormativDescarcă
873Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de concesiune Cabinete Medicale Individuale28August2020NormativDescarcă
872Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 15 si Nr. 1728August2020NormativDescarcă
871Hotararea Nr. 32 - Privind trecerea in proprietatea statului si transferul dreptului de administrare a unor terenuri afectate de obiectivul de investitie Drum expres Craimultiplu - Pitesti28August2020NormativDescarcă
870Hotararea Nr. 31 - Cu privire la aprobare ocupare temporara a unor terenuri din domeniul privat11August2020NormativDescarcă
869Hotararea Nr. 30 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta11August2020NormativDescarcă
868Hotararea Nr. 29 - Cu privire la completarea art. 1 din HCL nr. 88 / 2018 de solicitarea adresata ministrului educatiei pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita Criva de Sus, Piatra Olt, jud. Olt24Iulie2020NormativDescarcă
867Hotararea Nr. 28 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 202024Iulie2020NormativDescarcă
866Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobarea "Si eu sunt copil al acestei societati" in vederea finantarii acestuia pe POCU / 784 / 24 / Operatiunea compozita OS 6.2, OS 6.3 / 24 Operatiune compozita OS 6.2, OS 6.323Iunie2020NormativDescarcă
865Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN Nr. 625 / 28.09.201718Mai2020NormativDescarcă
864Hotararea Nr. 25 - Privind trecerea in proprietatea publica a statului si transferul dreptului de administrare pentru terenurile afectate de obiectivul de investitie Drum expres Craimultiplu - Pitesti18Mai2020NormativDescarcă
863Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 33 / 31.05.201918Mai2020NormativDescarcă
862Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: Transformarea Asociatiei de Audit CDS, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Audit CDS"18Mai2020NormativDescarcă
861Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: aprobare cofinantare pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, Judetul Olt", faza proiect tehnic - rest executat18Mai2020NormativDescarcă
860Hotararea Nr. 21 - Referitor la rectificare buget local pe anul 2020 18Mai2020NormativDescarcă
859Hotararea Nr. 20 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta18Mai2020NormativDescarcă
858Hotararea Nr. 19 - Privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegarii serviciului, a Regulamentului, Caietului de sarcini si a Contractului privind serviciul de salubrizare a Orasului Piatra Olt29Aprilie2020NormativDescarcă
857Hotararea Nr. 18 - Privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegarii serviciului, a Regulamentului, Caietului de sarcini si a Contractului privind serviciul de iluminat public a Orasului Piatra Olt29Aprilie2020NormativDescarcă
856Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.201929Aprilie2020NormativDescarcă
855Hotararea Nr. 16 - Privind trecerea in proprietatea statului si transferul dreptului de administrare pentru un teren afectat de obiectivul de investitie Drum expres Craimultiplu-Pitesti13Aprilie2020NormativDescarcă
854Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: modificare valoare din art. 1 din HCL nr.67 / 30.09.2019 referitoare la cofinantare pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in Oras Piatra Olt, Judetul Olt", la faza de proiect tehnic13Aprilie2020NormativDescarcă
853Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in Oras Piatra Olt, Judetul Olt", la faza de proiect tehnic13Aprilie2020NormativDescarcă
852Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobarea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al orasului Piatra Olt, prin mijloace electronice31Martie2020NormativDescarcă
851Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 76 / 26.11.201918Februarie2020NormativDescarcă
850Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobare Strategia de tarifare pentru servicii de apa si apa uzata furnizata de operatorul regional SC Compania de apa Olt SA pentru perioada 2020-202418Februarie2020NormativDescarcă
849Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 202018Februarie2020NormativDescarcă
848Hotararea Nr. 9 - Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt30Ianuarie2020NormativDescarcă
847Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta30Ianuarie2020NormativDescarcă
846Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte30Ianuarie2020NormativDescarcă
845Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobarea Planului Local de Actiune pe 202030Ianuarie2020NormativDescarcă
844Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii 416/2001 pe anul 202030Ianuarie2020NormativDescarcă
843Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobarea "Infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta"30Ianuarie2020NormativDescarcă
842Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt anul 2020-202130Ianuarie2020NormativDescarcă
841Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: validarea mandatului de consilier local a domnului Mihai Nae30Ianuarie2020NormativDescarcă
840Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Îmbunătățirea calitații vieții populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, județul Olt" prin POR AXA 1308Ianuarie2020NormativDescarcă
839Hotararea Nr. 79 - Privind: aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2019-202016Decembrie2019NormativDescarcă
838Hotararea Nr. 78 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201916Decembrie2019NormativDescarcă
837Hotararea Nr. 77 - Cu privire la: modificare art.1 din HCL Nr. 13 / 15.03.2019 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielor legate de proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt prin POR AXA 13”09Decembrie2019NormativDescarcă
836Hotararea Nr. 76 - Cu privire la: indreptare eroare materiala din HCL Nr. 6 / 28.02.201926Noiembrie2019NormativDescarcă
835Hotararea Nr. 75 - Cu privire la: zonarea si stabilirea corespunzatoare a impozitarii pentru orasul Piatra Olt, Judetul Olt26Noiembrie2019NormativDescarcă
834Hotararea Nr. 74 - Privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica26Noiembrie2019NormativDescarcă
833Hotararea Nr. 73 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta26Noiembrie2019NormativDescarcă
832Hotararea Nr. 72 - Privind: actualizare deviz general conform OUG. 144 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79 in orasul Piatra Olt, Judetul Olt”21Octombrie2019NormativDescarcă
831Hotararea Nr. 71 - Privind: aprobare cheltuieli conform OUG. 144 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79 in orasul Piatra Olt, Judetul Olt”21Octombrie2019NormativDescarcă
830Hotararea Nr. 70 - Cu privire la: aprobare indreptare eroare materiala din HCL Nr. 33 / 31.05.201921Octombrie2019NormativDescarcă
829Hotararea Nr. 69 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201921Octombrie2019NormativDescarcă
828Hotararea Nr. 68 - Cu privire la: aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din orasul Piatra Olt, judetul Olt in perioada 2014-2020”, precum si aprobarea cofinantarii proiectului regional Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din orasul Piatra Olt09Octombrie2019NormativDescarcă
827Hotararea Nr. 67 - Cu privire la: modificare art. 1 din HCL Nr. 58 / 17.09.2019 referitoare la cofinantare pentru obiectivul de investitie “Culture Green – Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt, la faza proiect tehnic “30Septembrie2019NormativDescarcă
826Hotararea Nr. 66 - Privind: constituire drept de superficie asupra unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt30Septembrie2019NormativDescarcă
825Hotararea Nr. 65 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201930Septembrie2019NormativDescarcă
824Hotararea Nr. 64 - Privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric “ACIDAVA” al Consiliului Local al orasului Piatra Olt si Regulamentul de organizare si functionare30Septembrie2019NormativDescarcă
823Hotararea Nr. 63 - Cu privire la: desemnare membrii in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii educatiei in unitatile de invatamant din orasul Piatra Olt30Septembrie2019NormativDescarcă
822Hotararea Nr. 62 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Piatra Olt30Septembrie2019NormativDescarcă
821Hotararea Nr. 61 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Piatra30Septembrie2019NormativDescarcă
820Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 30.06.201930Septembrie2019NormativDescarcă
819Hotararea Nr. 59 - Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie “Culture Green – Centru Cultural in Oras Piatra Olt, Judetul Olt”, la faza proiect tehnic17Septembrie2019NormativDescarcă
818Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: aprobare cofinantare pentru obiectivul de investitie “Culture Green – Centru Cultural in Oras Piatra Olt, Judetul Olt”, la faza proiect tehnic17Septembrie2019NormativDescarcă
817Hotararea Nr. 57 - Privind aprobarea instrumentarii documentatiei de avizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitie “Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt – etapa II”17Septembrie2019NormativDescarcă
816Hotararea Nr. 56 - Privind actualizare deviz general conform OUG. 114 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, judetul Olt”17Septembrie2019NormativDescarcă
815Hotararea Nr. 55 - Privind aprobare cheltuieli neeligibile conform OUG. 114 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, judetul Olt”17Septembrie2019NormativDescarcă
814Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt si satele componente Bistrita Noua, Criva de Sus, Criva de Jos, Enosesti, Piatra, Judetul Olt”17Septembrie2019NormativDescarcă
813Hotararea Nr. 53 - Privind: instrumentarea proiectului “Modernizarea drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olt”17Septembrie2019NormativDescarcă
812Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: aprobarea modificare nota conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt – etapa II”30August2019NormativDescarcă
811Hotararea Nr. 51 - Privind: constituire drept de superficie asupra unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt30August2019NormativDescarcă
810Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte30August 2019NormativDescarcă
809Hotararea Nr. 49 - Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt30August2019NormativDescarcă
808Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, Str. Florilor, Nr. 1730August2019NormativDescarcă
807Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta30Iulie2019NormativDescarcă
806Hotararea Nr. 46 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201930Iulie2019NormativDescarcă
805Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: aprobare nota conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in orasul Piatra Olt si satele componente Bistrita Noua, Criva de Jos, Criva de Sus, Enosesti, Piatra, judetul Olt”30Iulie2019NormativDescarcă
804Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul, ANL situat in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 1530Iulie2019NormativDescarcă
803Hotararea Nr. 43 - Referitor la: reanalizare HCL Nr. 42 / 09.07.2019 cu privire la rectificare buget local pe anul 201923Iulie2019NormativDescarcă
802Hotararea Nr. 42 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201909Iulie2019NormativDescarcă
801Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: privind aprobare transport gratuit cu microbuzul Consiliului Local27Iunie2019NormativDescarcă
800Hotararea Nr. 40 - Privind: completare HCL 28 / 31.05.2019 cu privire la aprobare taxe speciale de salubrizare27Iunie2019NormativDescarcă
799Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: completarea HCL Nr.4 / 30.01.2018 privind aprobarea inchirierii Tractor cu utilajele din dotare aflat in patrimoniul orasului Piatra Olt27Iunie2019NormativDescarcă
798Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Piatra Olt27Iunie2019NormativDescarcă
797Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202027Iunie2019NormativDescarcă
796Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I – 201927Iunie2019NormativDescarcă
795Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: Validare mandat consilier local27Iunie2019NormativDescarcă
794Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: aprobare prelungire contract de inchiriere31Mai2019NormativDescarcă
793Hotararea Nr. 33 - Privind: trecerea de drept in proprietatea statului si transferul dreptului de administrare pentru terenurile afectate de obiectivul de investitie Drum expres Craimultiplu-Pitesti31Mai2019NormativDescarcă
792Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului privat al orasului Piatra Olt31Mai2019NormativDescarcă
791Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt31Mai2019NormativDescarcă
790Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt – etapa II”31Mai2019NormativDescarcă
789Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: neasumarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor de derulare a masurilor educative31Mai2019NormativDescarcă
788Hotararea Nr. 28 - Cu privire la: aprobare taxe speciale de salubrizare31Mai2019NormativDescarcă
787Hotararea Nr. 27 - Privind: acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apa si canalizare “Oltul”31Mai2019NormativDescarcă
786Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: stabilire salarii de baza pentru functiile de conducere22Aprilie2019NormativDescarcă
785Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie in unitatile de invatamant din Piatra Olt22Aprilie2019NormativDescarcă
784Hotararea Nr. 24 - Privind: respingere proiect de hotarare constituire drept de superficie22Aprilie2019NormativDescarcă
783Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte22Aprilie2019NormativDescarcă
782Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: respingere proiect de hotarare indreptare eroare materiala din HCL Nr. 6 / 28.02.201922Aprilie2019NormativDescarcă
781Hotararea Nr. 21 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta22Aprilie2019NormativDescarcă
780Hotararea Nr. 20 - Referitor la: aprobare buget local pe anul 201922Aprilie2019NormativDescarcă
779Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: modificare art. 7 din HCL Nr.10 / 28.02.2019 pentru initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt22Martie2019NormativDescarcă
778Hotararea Nr. 18 - Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt22Martie2019NormativDescarcă
777Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: modificare HCL Nr. 8 / 28.02.2019 privind stabilire salarii de baza pentru functiile de conducere22Martie2019NormativDescarcă
776Hotararea Nr. 16 - Referitor la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201822Martie2019NormativDescarcă
775Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: validare mandat consilier local22Martie2019NormativDescarcă
774Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: Insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern15Martie2019NormativDescarcă
773Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: modificare art. 3 din HCL Nr. 65 / 20.08.2018 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt prin POR AXA 13”15Martie2019NormativDescarcă
772Hotararea Nr. 12 - Privind aprobare cheltuieli neeligibile conform OUG. 114 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt”15Martie2019NormativDescarcă
771Hotararea Nr. 11 - Privind actualizare deviz general conform OUG. 114 / 2018 pentru obiectivul de investitie “Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt”15Martie2019NormativDescarcă
770Hotararea Nr. 10 - Cu privire la initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt28Februarie2019NormativDescarcă
769Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile din orasul Piatra Olt28Februarie2019NormativDescarcă
768Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: stabilire salarii de baza pentru functiile de conducere28Februarie2019NormativDescarcă
767Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28Februarie2019NormativDescarcă
766Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt28Februarie2019NormativDescarcă
765Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN28Ianuarie2019NormativDescarcă
764Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobarea Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii nr. 461 / 2001 pe anul 201928Ianuarie2019NormativDescarcă
763Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Piatra Olt anul 2019-202028Ianuarie2019NormativDescarcă
762Hotararea Nr. 2 - Cu privire la constituirea Grupului de actiune local pentru imbunatatirea situatiei romilor si aprobarea Plan Local de Actiune pe 201928Ianuarie2019NormativDescarcă
761Hotararea Nr. 1 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta28Ianuarie2019NormativDescarcă
760Hotararea Nr. 101 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201817Decembrie2018NormativDescarcă
759Hotararea Nr. 100 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte17Decembrie2018NormativDescarcă
758Hotararea Nr. 99 - Privind: aprobarea regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in orasul Piatra Olt, judetul Olt si a taxei speciale de salubrizare pe anul 201917Decembrie2018NormativDescarcă
757Hotararea Nr. 98 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt17Decembrie2018NormativDescarcă
756Hotararea Nr. 97 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "Drum ingust" pentru str. Eroilor in orasul Piatra Olt17Decembrie2018NormativDescarcă
755Hotararea Nr. 96 - Cu privire la: redenumire drumuri de exploatare care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt12Decembrie2018NormativDescarcă
754Hotararea Nr. 95 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201812Decembrie2018NormativDescarcă
753Hotararea Nr. 94 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201826Noiembrie2018NormativDescarcă
752Hotararea Nr. 93 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt26Noiembrie2018NormativDescarcă
751Hotararea Nr. 92 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201926Noiembrie2018NormativDescarcă
750Hotararea Nr. 91 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta26Noiembrie2018NormativDescarcă
749Hotararea Nr. 90 - Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata di orasul Piatra Olt", judetul Olt in perioada 2014-202004Noiembrie2018NormativDescarcă
748Hotararea Nr. 89 - Privind punerea la dispozitia proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt" in perioada 2014 - 2020" a terenului din domeniul public al orasului Piatra Olt, pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia31Octombrie2018NormativDescarcă
747Hotararea Nr. 88 - Cu privire la: solicitarea adresata ministrului educatiei pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita Criva de Sus, Piatra Olt, jud. Olt31Octombrie2018NormativDescarcă
746Hotararea Nr. 87 - Privind: alipire doua loturi de teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt31Octombrie2018NormativDescarcă
745Hotararea Nr. 86 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201831Octombrie2018NormativDescarcă
744Hotararea Nr. 85 - Privind: modificarea HCL Nr. 28 din 30.03.2018 referitoare la acordarea burselor sociale, burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2018-201931Octombrie2018NormativDescarcă
743Hotararea Nr. 84 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "Drum ingust" - str. Magnoliei in orasul Piatra Olt31Octombrie2018NormativDescarcă
742Hotararea Nr. 83 - Privind acordul pentru ipotecarea constructiilor proprietate a SC Prolyte Products Ro SRL31Octombrie2018NormativDescarcă
741Hotararea Nr. 82 - Privind aprobare: actualizare deviz general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local, orasul Piatra Olt, judetul Olt"31Octombrie2018NormativDescarcă
740Hotararea Nr. 81 - Cu privire la: aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN22Octombrie2018NormativDescarcă
739Hotararea Nr. 80 - Cu privire la: completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt27Septembrie2018NormativDescarcă
738Hotararea Nr. 79 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201827Septembrie2018NormativDescarcă
737Hotararea Nr. 78 - Cu privire la: desemnare membri in comisia de evaluare si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant din orasul Piatra Olt31August2018NormativDescarcă
736Hotararea Nr. 77 - Privind: aprobarea modificarii art. 3 din HCL Nr. 31 din 18.04.2018 referitoare la aprobarea cheltuielilor din bugetul operatiunii, disponibilitatea temporara a fondurilor pana cand acestea vor fi rambursate din program si desemnarea reprezentantilor primariei orasului Piatra Olt in echipa de implementare a proiectului "Culture Green" Centru Cultural in Orasul Piatra Olt, judetul Olt"31August2018NormativDescarcă
735Hotararea Nr. 76 - Privind aprobare: actualizare deviz general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita"31August2018NormativDescarcă
734Hotararea Nr. 75 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1731August2018NormativDescarcă
733Hotararea Nr. 74 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte31August2018NormativDescarcă
732Hotararea Nr. 73 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie in unitatile de invatamant din Piatra Olt31August2018NormativDescarcă
731Hotararea Nr. 72 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul II 201831August2018NormativDescarcă
730Hotararea Nr. 71 - referitoare la: rectificare buget local pe anul 201831August2018NormativDescarcă
729Hotararea Nr. 70 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 1320August2018NormativDescarcă
728Hotararea Nr. 69 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia "lmbunatatirea calitatii vietii populatie prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare. modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII Piatra " prin POR AXA 13"20August 2018NormativDescarcă
727Hotararea Nr. 68 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia "lmbunatatirea calitatii vietii populatie prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare. modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-lV Piatra " prin POR AXA 13"20August2018NormativDescarcă
726Hotararea Nr. 67 - Cu privire Ia: aprobarea documentatie tehnico-econontica si a indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, -iudetul Olt" ..R.eabilitare. rnodernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-lV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate"20August2018NormativDescarcă
725Hotararea Nr. 66 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt", "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome"20August2018NormativDescarcă
724Hotararea Nr. 65 - Cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt prin POR AXA 1320August2018NormativDescarcă
723Hotararea Nr. 64 - Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbarii destinatiei din teren fara constructii in teren sport Piatra, Sala de sport si loc de joaca, oras Piatra Olt, judetul Olt20August2018NormativDescarcă
722Hotararea Nr. 63 - Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbarii destinatiei din teren fara constructii in teren sport Criva de Sus, oras Piatra Olt, judetul Olt20August2018NormativDescarcă
721Hotararea Nr. 62 - privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul olt'07August2018NormativDescarcă
720Hotararea Nr. 61 - privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt ,,Reabilitare, modernizare, dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome"07August2018NormativDescarcă
719Hotararea Nr. 60 - rivind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt", "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala cu clasele I-IV, Criva pentru Centru de Informare si consiliere persoane defavorizate"07August2018NormativDescarcă
718Hotararea Nr. 59 - privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt", "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra"07August2018NormativDescarcă
717Hotararea Nr. 58 - privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt", "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra"07August2018NormativDescarcă
716Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 201831Iulie2018NormativDescarcă
715Hotararea Nr. 56 - Cu privire la aprobare solicitare modernizare cladiri din domeniul public al orasului Piatra Olt31Iulie2018NormativDescarcă
714Hotararea Nr. 55 - Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita Criva de Sus, orasul Piatra Olt, judetul Olt31Iulie2018NormativDescarcă
713Hotararea Nr. 54 - Privind completarea Lista proiectelor individuale pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Piatra Olt 2014-202531Iulie2018NormativDescarcă
712Hotararea Nr. 53 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul, ANL situat in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 1531Iulie2018NormativDescarcă
711Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu31Iulie2018NormativDescarcă
710Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: aderarea UAT Piatra Olt la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Ferma Olt31Iulie2018NormativDescarcă
709Hotararea Nr. 50 - Privind aprobarea demersurilor in vederea depunerii documentatiilor pentru finantarea proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt"31Iulie2018NormativDescarcă
708Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura in orasul Piatra Olt, judetul Olt"31Mai2018NormativDescarcă
707Hotararea Nr. 45 - Prvind respingerea proiectului de hotarare cu privire la: aprobarea Memorandumului de colaborare intre UAT Piatra Olt si Asociatia "Centrul romilor pentru politici de sanatate"31Mai2018NormativDescarcă
706Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: darea in folosinta gratuita a extinderii retelei jt PTA Basarabi, str. Liliacului, str. Crizantemelor, str. Trandafirilor catre Distrubutie Energie Oltenia SA din domeniul public al orasului Piatra Olt31Mai2018NormativDescarcă
705Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: completare HCL Nr. 11 din 31.01.2017 privind consumul de carburanti pentru autovehiculele din dotare 31Mai 2018NormativDescarcă
704Hotararea Nr. 42 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201831Mai2018NormativDescarcă
703Hotararea Nr. 41 - Privind aprobarea completarii HCL Nr. 31 din 18.04.2018 referitoare la cheltuielile din bugetul operatiunii, disponibilitatea temporara a fondurilor pana cand acestea vor fi rambursate din program si desemnarea reprezentantilor primariei orasului Piatra Olt in echipa de implementare a proiectului "Culture Green" Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt27Aprilie2018NormativDescarcă
702Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public27Aprilie2018NormativDescarcă
701Hotararea Nr. 39 - Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt27Aprilie2018NormativDescarcă
700Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: ocuparea temporara a unor terenuri din domeniul public27Aprilie2018NormativDescarcă
699Hotararea Nr. 37 - Referitoare la: respingere proiect de hotarare privind Memorandumul de colaborare intre UAT Piatra Olt si Asociatia "Centrul Romilor pentru politici de sanatate - SASTIPEN"27Aprilie2018NormativDescarcă
698Hotararea Nr. 36 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL27Aprilie2018NormativDescarcă
697Hotararea Nr. 35 - Privind constituirea consiliului comunitar consultativ27Aprilie2018NormativDescarcă
696Hotararea Nr. 34 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201827Aprilie2018NormativDescarcă
695Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: transformare post contractual27Aprilie2018NormativDescarcă
694Hotararea Nr. 32 - Privind inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201827Aprilie2018NormativDescarcă
693Hotararea Nr. 31 - privind aprobarea cheltuielilor din bugetul operatiunii, disponibilitatea temporara a fondurilor pana cand acestea vor fi rambursate din program si desemnarea reprezentantilor Primariei Orasului Piatra Olt in echipa de implementare a proiectului "Culture Green " Centru Cultural in Orasul Piatra Olt, judelul Olt"18Aprilie2018NormativDescarcă
692Hotararea Nr. 30 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201818Aprilie2018NormativDescarcă
691Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: modificarea salariului de baza pentru personalul contractual30Martie2018NormativDescarcă
690Hotararea Nr. 28 - Privind acordarea burselor sociale, burselor de merit si burselor de studii pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 201830Martie2018NormativDescarcă
689Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta30Martie2018NormativDescarcă
688Hotararea Nr. 26 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta30Martie2018NormativDescarcă
687Hotararea Nr. 25 - Privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt30Martie2018NormativDescarcă
686Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: aprobarea proiectului de hotarare pentru darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt a imobilelor (contructii, teren aferent), proprietate publica a unitatii administrativ teritoriale, in care isi desfasoara activitatea30Martie2018NormativDescarcă
685Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: respingere proiect de hotarare referitor la transformare post contractual30Martie2018NormativDescarcă
684Hotararea Nr. 22 - Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pasunile permanente din orasul Piatra Olt 30Martie2018NormativDescarcă
683Hotararea Nr. 21 - Privind implementarea proiectului "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt"16Martie2018NormativDescarcă
682Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: darea in folosinta gratuita a unui spatiu Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt28Februarie2018NormativDescarcă
681Hotararea Nr. 19 - Privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt28Februarie2018NormativDescarcă
680Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.201728Februarie2018NormativDescarcă
679Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: reducerea capitalului social al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt28Februarie2018NormativDescarcă
678Hotararea Nr. 16 - Privind implementarea proiectului "Imbunatatirea infrastructurii de invatamant la Scoala cu clasele I-VIII Piatra Olt, judetul Olt"28Februarie2018NormativDescarcă
677Hotararea Nr. 15 - Privind implementarea proiectului "Imbunatatirea infrastructurii de invatamant la Liceul Tehnologic Piatra Olt, judetul Olt"28Februarie2018NormativDescarcă
676Hotararea Nr. 14 - Privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL28Februarie 2018NormativDescarcă
675Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28Februarie2018NormativDescarcă
674Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt28Februarie2018NormativDescarcă
673Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: respingerea proiectului de hotarare pentru darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt a imobilelor (contructii, teren aferent), proprietate publica a unitatii administrativ teritoriale, in care isi desfasoara activitatea28Februarie2018NormativDescarcă
672Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: incetare plata indemnizatie membri consiliu de administratie al SC Sector Prestari Piatra Olt SRL28Februarie2018NormativDescarcă
671Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de functii28Februarie2018NormativDescarcă
670Hotararea Nr. 8 - Privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral 28Februarie2018NormativDescarcă
669Hotararea Nr. 7 - Referitor la: buget local pe anul 201809Februarie2018NormativDescarcă
668Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: ocuparea temporara a unor terenuri din domeniul public 30Ianuarie2018NormativDescarcă
667Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: majorarea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale, stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat30Ianuarie2018NormativDescarcă
666Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobarea taxei de inchiriere Tractor cu utilajele din dotare aflat in patrimoniul orasului Piatra Olt30Ianuarie2018NormativDescarcă
665Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii 416 din 2001 pe anul 201830Ianuarie2018NormativDescarcă
664Hotararea Nr. 2 - Privind implementarea proiectului "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, judetul Olt"23Ianuarie2018NormativDescarcă
663Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare Gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, judetul Olt"23Ianuarie2018NormativDescarcă
662Hotararea Nr. 109 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie - martie 201822Decembrie2017NormativDescarcă
661Hotararea Nr. 108 - Privind desemnare reprezentant Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatilor la Asociatia GAL Plaiurile Oltului22Decembrie2017NormativDescarcă
660Hotararea Nr. 107 - Cu privire la: reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat la nivelul orasului Piatra Olt in anul scolar 2018-201922Decembrie2017NormativDescarcă
659Hotararea Nr. 105 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201730Noiembrie2017NormativDescarcă
658Hotararea Nr. 104 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"30Noiembrie2017NormativDescarcă
657Hotararea Nr. 103 - Privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL30Noiembrie2017NormativDescarcă
656Hotararea Nr. 102 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte30Noiembrie2017NormativDescarcă
655Hotararea Nr. 101 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201730Noiembrie2017NormativDescarcă
654Hotararea Nr. 100 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Sistem de supraveghere stradal in orasul Piatra Olt si sistem de securitate - sediu Primarie"30Noiembrie2017NormativDescarcă
653Hotararea Nr. 99 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201730Noiembrie 2017NormativDescarcă
652Hotararea Nr. 98 - Cu privire la: transformare post contractual30Noiembrie2017NormativDescarcă
651Hotararea Nr. 97 - Privind: acordarea burselor sociale, burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 201730Noiembrie2017NormativDescarcă
650Hotararea Nr. 96 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201730Noiembrie2017NormativDescarcă
649Hotararea Nr. 95 - Referitor la: suplimentare fond de rezerva pe anul 201730Noiembrie2017NormativDescarcă
648Hotararea Nr. 94 - Referitor la: reanalizare HCL 74 din 29.08.2017 si HCL 76 din 08.09.201730Noiembrie2017NormativDescarcă
647Hotararea Nr. 93 - Cu privire la: concesionarea catre SC Compania de Apa Olt SA a terenului in suprafata de 1713 mp situat in orasul Piatra Olt, ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare30Noiembrie2017NormativDescarcă
646Hotararea Nr. 92 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201803Noiembrie2017NormativDescarcă
645Hotararea Nr. 91 - Cu privire la: validare mandat consilier local31Octombrie2017NormativDescarcă
644Hotararea Nr. 90 - Cu privire la: completare Comisie de Validare31Octombrie2017NormativDescarcă
643Hotararea Nr. 89 - Cu privire la: aprobare asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL a obiectivului de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt"20Octombrie2017NormativDescarcă
642Hotararea Nr. 88 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si Reabilitare Strazi si Drumuri de Interes Local in Oras Piatra Olt, Judetul Olt"20Octombrie2017NormativDescarcă
641Hotararea Nr. 87 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in oras Piatra Olt, Judetul Olt"13Octombrie2017NormativDescarcă
640Hotararea Nr. 86 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"13Octombrie2017NormativDescarcă
639Hotararea Nr. 85 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201729Septembrie2017NormativDescarcă
638Hotararea Nr. 84 - Cu privire la: desemnare membri in comisia de evaluare si asigurare a calitatii la nivelul unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt29Septembrie2017NormativDescarcă
637Hotararea Nr. 83 - Cu privire la: desemnare membri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Piatra 29Septembrie2017NormativDescarcă
636Hotararea Nr. 82 - Cu privire la: desemnare membri in consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Piatra Olt 29Septembrie2017NormativDescarcă
635Hotararea Nr. 81 - Cu privire la: ocuparea temporara a unui teren din domeniul public29Septembrie2017NormativDescarcă
634Hotararea Nr. 80 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie - decembrie 201729Septembrie2017NormativDescarcă
633Hotararea Nr. 79 - Privind completarea HCL Nr. 69 din 26.08.2017 a valorii de investitie a proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul Piatra Olt" respectiv solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN29Septembrie2017NormativDescarcă
632Hotararea Nr. 78 - Cu privire la: aporbarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Culture Green" Centru Cultural in orasul Piatra Olt29Septembrie2017NormativDescarcă
631Hotararea Nr. 77 - Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"29Septembrie2017NormativDescarcă
630Hotararea Nr. 76 - Cu privire la: aprobare buget local pe anul 201708Septembrie2017NormativDescarcă
629Hotararea Nr. 75 - Cu privire la: completare HCL Nr. 11 din 31.01.2017 privind consumul de carburanti pentru autovehiculele din dotare29August2017NormativDescarcă
628Hotararea Nr. 74 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201729August2017NormativDescarcă
627Hotararea Nr. 73 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1729August2017NormativDescarcă
626Hotararea Nr. 72 - Cu privire la: modificarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local29August2017NormativDescarcă
625Hotararea Nr. 71 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la 30 iunie 201729August2017NormativDescarcă
624Hotararea Nr. 70 - Cu privire la aprobarea/avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii29August2017NormativDescarcă
623Hotararea Nr. 69 - Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul Piatra Olt" respectiv solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN26August2017NormativDescarcă
622Hotararea Nr. 68 - Cu privire la: concesionarea catre SC Compania de Apa Olt SA a terenului in suprafata de 1713 mp situat in orasul Piatra Olt, ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare24Iulie2017NormativDescarcă
621Hotararea Nr. 67 - Cu privire la aprobare recalculare chirii locuinte ANL24Iulie2017NormativDescarcă
620Hotararea Nr. 66 - Cu privire la: stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului primarului orasului Piatra Olt, incepand cu data de 1 iulie 2017 24Iulie2017NormativDescarcă
619Hotararea Nr. 65 - Cu privire la: aprobare ajutor de urgenta in natura24Iulie2017NormativDescarcă
618Hotararea Nr. 64 - Referitor la: rectificare buget local pe anul 201710Iulie2017NormativDescarcă
617Hotararea Nr. 63 - Privind aprobare act aditional la HCL Nr. 54 din 30.05.2017 cu privire la inchiriere teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt30Iunie2017NormativDescarcă
616Hotararea Nr. 62 - Cu privire la: constituirea Consiliului comunitar consultativ al nivelul orasului Piatra Olt si aprobarea regulamentului de oraganizare si functionare al Consiliului comunitar consultativ30Iunie2017NormativDescarcă
615Hotararea Nr. 61- Cu privire la: aprobarea solicitarii finantarii din partea OCPI OLT in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Piatra Olt30Iunie2017NormativDescarcă
614Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1530Iunie2017NormativDescarcă
613Hotararea Nr. 59 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt aprobat prin HCL Nr. 20 din 24.02.201730Iunie2017NormativDescarcă
612Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 201730Iunie2017NormativDescarcă
611Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt aprobat prin HCL Nr. 20 din 24.02.201713Iunie2017NormativDescarcă
610Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: acordul asociatului unitatea administrativ-teritoriala orasul Piatra Olt pentru modificarea actelor constitutive ale asociatiei respectiv Actul Constitutiv si Statutul, ca Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Management Valea Mare", precum si pentru imputernicirea primarului localitatii sa semneze Actul Constitutiv si Statutul modificate si actele aditionale ale acestora30Mai2017NormativDescarcă
609Hotararea Nr. 55 - Privind aprobarea unui proiect de incluziune sociala si reducerea saraciei cu denumirea "Dezvoltarea serviciilor de integrarea comunitatii marginalizate din orasul Piatra Olt"30Mai2017NormativDescarcă
608Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui teren si cladire din domeniul privat al orasului Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
607Hotararea Nr. 53 - Cu privire la: aprobarea actualizarii planului urbanistic general si al regulamentului local de urbanism al orasului Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
606Hotararea Nr. 52 - Privind amenajarea unei treceri de pietoni pe str. Criveni, orasul Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
605Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: transmiterea in folosinta gratuita a unor spatii din cladirea fostei Scoli Generale cu clasele I-VIII Piatra Olt ce apartine domeniului public al orasului Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
604Hotararea Nr. 50 - Privind: aprobare act aditional la HCL Nr. 28 din 21.04.2016 cu privire la inchiriere teren din domeniul privat la orasului Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
603Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public al orasului Piatra Olt30Mai2017NormativDescarcă
602Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: aprobarea sumei necesare desfasurarii zilei orasului Piatra Olt in data de 21 mai 201719Mai2017NormativDescarcă
601Hotararea Nr. 47 - Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru avizul conform in vederea schimbarii destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt, str. Aleea Tineretului, Nr. 1, judetul Olt05Mai2017NormativDescarcă
600Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: aprobare plan urbanistic zonal27Aprilie2017NormativDescarcă
599Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Amenajare peisagistica Parc Primarie in orasul Piatra Olt"27Aprilie 2017NormativDescarcă
598Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: concesionare fara licitatie publica a unei suprafete de 1 mp de teren din domeniul public al orasului Piatra Olt, str. Aviator Bacanasu27Aprilie2017NormativDescarcă
597Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: concesionare fara licitatie publica a unei suprafete de 4 mp teren din domeniul public al orasului Piatra Olt, str. Eroilor27Aprilie2017NormativDescarcă
596Hotararea Nr. 42 - Privind demolarea imobilelor - cladiri anexe apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt27Aprilie2017NormativDescarcă
595Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: aprobare taxe speciale salubrizare27Aprilie2017NormativDescarcă
594Hotararea Nr. 40 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201727Aprilie2017NormativDescarcă
593Hotararea Nr. 39 - Cu privire la inchiderea exercitiului bugetar la 31 martie 201727Aprilie2017NormativDescarcă
592Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016-februarie 201727Aprilie2017NormativDescarcă
591Hotararea Nr. 37 - Privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul Piatra Olt, judetul Olt"28Martie2017NormativDescarcă
590Hotararea Nr. 36 - Privind aprobarea ajustarii tarifului pentru serviciile prestate de SC Sector Prestari SRL Piatra Olt si obligativitatea asigurarii materialelor necesare pentru prestarea serviciilor in baza contractului Nr. 6309 din 31.08.201024Martie2017NormativDescarcă
589Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: stabilire data desfasurare eveniment "Ziua orasului Piatra Olt - 21 Mai"24Martie2017NormativDescarcă
588Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Piatra Olt24Martie2017NormativDescarcă
587Hotararea Nr. 33 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "Drum infundat" - Str. Aviator Iliescu in orasul Piatra Olt24Martie2017NormativDescarcă
586Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte24Martie2017NormativDescarcă
585Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: aprobare extindere de activitate a SC Compania de Apa Olt SA24Martie2017NormativDescarcă
584Hotararea Nr. 30 - Privind aprobarea bugetului local al orasului Piatra Olt pe anul 201724Martie2017NormativDescarcă
583Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie - mai 201724Martie2017NormativDescarcă
582Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobarea accesarii PNDL in vederea finantarii de la bugetul de stat a obiectivului de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt"09Martie2017NormativDescarcă
581Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: completarea HCL Nr. 11 din 31.01.2017 privind consumul de carburanti pentru autovehiculele din dotare24Februarie2017NormativDescarcă
580Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: aprobare folosinta gratuita a Salii de Sport pentru copiii de varsta prescolara si elevi din orasul Piatra Olt24Februarie 2017NormativDescarcă
579Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: aprobare actualizarea valorii pentru rest de executat din contract, cu cota de TVA de 19%, pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79, orasul Piatra Olt, judetul Olt"24Februarie2017NormativDescarcă
578Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: aprobare actualizare valoare cu cota de TVA de 19 %, pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, Judetul Olt"24Februarie2017NormativDescarcă
577Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: aprobare recalculare chirii locuinte ANL24Februarie2017NormativDescarcă
576Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt24Februarie2017NormativDescarcă
575Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt24Februarie2017NormativDescarcă
574Hotararea Nr. 19 - Privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt24Februarie2017NormativDescarcă
573Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la 31 decembrie 201624Februarie2017NormativDescarcă
572Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public al orasului Piatra Olt24Februarie2017NormativDescarcă
571Hotararea Nr. 16 - Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
570Hotararea Nr. 15 - Privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a orasului Piatra Olt si a regulamentului de organizare si functionare a acestuia31Ianuarie2017NormativDescarcă
569Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, actualizate conform art. 291 din Legea Nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal referitor la cota TVA de 19 % pentru investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita Noua" (PNDL)31Ianuarie2017NormativDescarcă
568Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita Noua, judetul Olt" (PNDL), actualizati conform art. 291 din Legea Nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal referitor la cota TVA de 19%31Ianuarie2017NormativDescarcă
567Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: revocarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a terenului in suprafata de 3840 mp situat in Piatra Olt, Str. Florilor, nr. 15 bis31Ianuarie2017NormativDescarcă
566Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autovehiculele din dotare 31Ianuarie2017NormativDescarcă
565Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016 Sursa A-sectiunea dezvoltare 31Ianuarie2017NormativDescarcă
564Hotararea Nr. 9 - Privind amenajarea unei treceri de pentru pietoni pe str. Criveni, din orasul Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
563Hotararea Nr. 8 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "Limitare de viteza 30km/ora" - Str. Albinelor in orasul Piatra Olt31Ianuarie 2017NormativDescarcă
562Hotararea Nr. 7 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "sens unic" pentru strada Ing. Ionel Marian in orasul Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
561Hotararea Nr. 6 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "sens unic" pentru strada Aleea Tineretului in orasul Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
560Hotararea Nr. 5 - Privind instituirea restrictiei de circulatie "Limitare de viteza 30km/ora" - Str. Florilor in orasul Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
559Hotararea Nr. 4 - Privind recalcularea chiriilor locuintelor ANL31Ianuarie2017NormativDescarcă
558Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: completarea HCL Nr.35 din 2016 referitor la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201731Ianuarie2017NormativDescarcă
557Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201731Ianuarie2017NormativDescarcă
556Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobarea programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt31Ianuarie2017NormativDescarcă
555Hotararea Nr. 61 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201616Decembrie2016NormativDescarcă
554Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201616Decembrie2016NormativDescarcă
553Hotararea Nr. 59 - Privind aprobarea unui schimb de locuinte16Decembrie2016NormativDescarcă
552Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 16Decembrie2016NormativDescarcă
551Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: modificarea si completarea organigramei cu posturi personal contractual16Decembrie2016NormativDescarcă
550Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: aderarea orasului Piatra Olt ca partener in cadrul parteneriatului public-privat de tip FLAG ( Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit ) - Asociatia Grupul Local Alutus09Decembrie2016NormativDescarcă
549Hotararea Nr. 55 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201609Decembrie2016NormativDescarcă
548Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: aprobarea accesarii programului national de dezvoltare locala prin includerea unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Piatra Olt in vederea finantarii de la bugetul de stat a lucrarilor necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea Scolii Primare Bistrita Noua" 09Decembrie2016NormativDescarcă
547Hotararea Nr. 53 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016 - februarie 201709Decembrie2016NormativDescarcă
546Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201625Noiembrie2016NormativDescarcă
545Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului11Noiembrie2016NormativDescarcă
544Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201611Noiembrie2016NormativDescarcă
543Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: aprobarea calitatii de partener in cadrul proiectului ce vizeaza masuri integrate socio-educationale adresate in acelasi timp familiei, scolii si comunitatii avand denumirea "Antreprenoriatul - instrument de dezvoltare locala"31Octombrie2016NormativDescarcă
542Hotararea Nr. 48 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201631Octombrie2016NormativDescarcă
541Hotararea Nr. 47 - Privind completarea HCL Nr. 37 din 2016 de stabilire a unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala pe unele sectoare de strazi din orasul Piatra Olt 31Octombrie2016NormativDescarcă
540Hotararea Nr. 46 - Privind completare HCL Nr. 36 din 2016 a regulamentului cadru de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Piatra Olt 31Octombrie2016NormativDescarcă
539Hotararea Nr. 45 - Prvind aprobarea calitatii de partener in cadrul proiect ce vizeaza masuri integrate socio-educationale adresate in acelsai timp familiei, scolii si comunitatii avand denumirea "Scoala, instrument de dezvoltare integrat a vietii comunitatii"31Octombrie2016NormativDescarcă
538Hotararea Nr. 44 - Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt 31Octombrie2016NormativDescarcă
537Hotararea Nr. 43 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"31Octombrie2016NormativDescarcă
536Hotararea Nr. 41 - Privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL29Septembrie2016NormativDescarcă
535Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: desemnare membri in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii la nivelul unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt29Septembrie2016NormativDescarcă
534Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant din orasul Piatra Olt - Scoala Gimnaziala Piatra29Septembrie2016NormativDescarcă
533Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant din orasul Piatra Olt - Liceul Tehnologic Piatra Olt29Septembrie2016NormativDescarcă
532Hotararea Nr. 37 - Privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala pe unele sectoare de strazi din orasul Piatra Olt29Septembrie 2016NormativDescarcă
531Hotararea Nr. 36 - Privind aprobarea regulamentului cadru de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a orasului Piatra Olt29Septembrie2016NormativDescarcă
530Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 201729Septembrie2016NormativDescarcă
529Hotararea Nr. 34 - Privind: aprobarea ajustarii tarifului pentru serviciile prestate de SC Sector Prestari SRL Piatra Olt si obligativitatea asigurarii materialelor necesare pentru prestarea serviciilor in baza contractului Nr. 6309 din 31.08.201029Septembrie2016NormativDescarcă
528Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201629Septembrie2016NormativDescarcă
527Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie - noiembrie 201608Septembrie2016NormativDescarcă
526Hotararea Nr. 30 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201608Septembrie2016NormativDescarcă
525Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201608Septembrie2016NormativDescarcă
524Hoatararea Nr. 28 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1719August2016NormativDescarcă
523Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1519August2016NormativDescarcă
522Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte19August2016NormativDescarcă
521Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: indreptarea erorii materiale din HCL Nr. 16 din 28.07.2016 de aprobare a organigramei, numarul de personal si stat de functii19August2016NormativDescarcă
520Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201619August2016NormativDescarcă
519Hotararea Nr.23 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul II 201628Iulie2016NormativDescarcă
518Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 5,33 mp catre SC CEZ Distributie SA din domeniul public al orasului Piatra Olt28Iulie2016NormativDescarcă
517Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: desemnare reprezentanti Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"28Iulie2016NormativDescarcă
516Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: Desemnare reprezentanti Consiliul Local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Olt - Eco"28Iulie2016NormativDescarcă
515Hotararea Nr. 19 - Privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte rezultate din constructii si demolari28Iulie2016NormativDescarcă
514Hotararea Nr. 18 - Privind aprobare desemnare reprezentant Consiliul Local in AGA la Asociatia GAL Plaiurile Oltului28Iulie2016NormativDescarcă
513Hoatararea Nr. 17 - Cu privire la: aprobare organigrama si stat de functii la SC Sector Prestari SRL Piatra Olt28Iulie2016NormativDescarcă
512Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobare organigrama, numarul de personal si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului28Iulie2016NormativDescarcă
511Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: aprobare constituire comisie pentru concesionare, vanzare si inchiriere bunuri28Iulie2016NormativDescarcă
510Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: mandatare reprezentant in AGA al SC Compania de Apa Olt SA28Iulie2016NormativDescarcă
509Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: cosntituire comise speciala pentru analizarea si verificare a solicitarilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii28Iulie 2016NormativDescarcă
508Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobare folosinta gratuita a salii de sport28Iulie2016NormativDescarcă
507Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: validare mandat consilier local28Iulie 2016NormativDescarcă
506Hotararea Nr. 10 - Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Dumitru Badescu11Iulie2016NormativDescarcă
505Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201611Iulie2016NormativDescarcă
504Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: desemnare reprezentant legal, presedinte, membri consiliul de administratie si director al Sector Prestari Piatra Olt SRL30Iunie2016NormativDescarcă
503Hotararea Nr. 7 - Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Piatra Olt30Iunie2016NormativDescarcă
502Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: Constituire comisie de specialitate24Iunie2016NormativDescarcă
501Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: alegerea viceprimarului orasului Piatra Olt24Iunie2016NormativDescarcă
500Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta24Iunie2016NormativDescarcă
499Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: Declararea Consiliului Local constituit24Iunie2016NormativDescarcă
498Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: validare mandate consilieri locali24Iunie2016NormativDescarcă
497Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: stabilire comisie de validare 24Iunie2016NormativDescarcă
496Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: aderarea la Asociatia Audit Public Intern Valea Mare - Judetul Olt31Mai2016NormativDescarcă
495Hotararea Nr. 40 - Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79, orasul Piatra Olt, judetul Olt"31Mai2016NormativDescarcă
494Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: propunerea introducerii in intravilanul orasului Piatra Olt, prin intocmirea Planului Urbanistic General, a unor suprafete de teren31Mai2016NormativDescarcă
493Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat la orasului Piatra Olt31Mai2016NormativDescarcă
492Hotararea Nr. 37 - Privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Olt31Mai 2016NormativDescarcă
491Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt31Mai2016NormativDescarcă
490Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public pentru amplasare echipament automat bancar ATM31Mai2016NormativDescarcă
489Hotararea Nr. 34 - Privind aprobarea unui proiect de incluziune sociala si reducerea saraciei cu denumirea "Dezvoltarea serviciilor de integrarea comunitatii marginalizate din orasul Piatra Olt"31Mai2016NormativDescarcă
488Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201631Mai2016NormativDescarcă
487Hotararea Nr. 32 - Privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul Piatra Olt, judetul Olt"20Mai2016NormativDescarcă
486Hotararea Nr. 31 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"21Aprilie2016NormativDescarcă
485 Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: aprobare folosinta gratuita a Salii de Sport pentru antrenamente si practicarea boxului de catre ACS Box Club Vasile Galbenuse 21Aprilie2016NormativDescarcă
484Hoatararea Nr. 29 - Cu privire la: delegare reprezentant pentru participare la sedinta AGA a Asociatiei de Dezvoltare Itercomunitara "Oltul" - modificare regulament al serviciului de furnizare apa potabila si canalizare al SC Compania de Apa Olt SA21Aprilie2016NormativDescarcă
483Hoatararea Nr. 28 - Cu privire la: inchiriere prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt21Aprilie2016NormativDescarcă
482Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte21Aprilie2016NormativDescarcă
481Hotararea Nr. 26 - Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt 21Aprilie2016NormativDescarcă
480Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: trecerea drumurilor de exploatare din domeniul privat al orasului Piatra Olt in domeniul public al orasului Piatra Olt29Martie2016NormativDescarcă
479Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: concesionarea prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt29Martie2016NormativDescarcă
478Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu din domeniul public al orasului Piatra Olt29Martie2016NormativDescarcă
477Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational29Martie2016NormativDescarcă
476Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201629Martie2016NormativDescarcă
475Hotararea Nr. 20 - Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 201629Martie2016NormativDescarcă
474Hotararea Nr. 19 - Privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 201629Martie2016NormativDescarcă
473Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Asfaltare - strada Padurea Sarului (DC 12) si Asfaltare strada Granicerilor in orasul Piatra Olt"29Februarie2016NormativDescarcă
472Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: aprobare procurare "Remorca"29Februarie2016NormativDescarcă
471Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobare procurare "Vidanja"29Februarie2016NormativDescarcă
470Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: prelungirea termenului de finalizare a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren de sport in orasul Piatra Olt, judetul Olt" si actualizarea valorii din contract, cu cota de TVA de 20%29Februarie2016NormativDescarcă
469Hoatararea Nr. 14 - Cu privire la: inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judetul Olt29Februarie2016NormativDescarcă
468Hotararea Nr. 13 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201629Februarie2016NormativDescarcă
467Hoatararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Piatra Olt anul 2016-201729Februarie2016NormativDescarcă
466Hotararea Nr. 11 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"29Februarie2016NormativDescarcă
465Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201529Februarie2016NormativDescarcă
464Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: aprobare buget local pe anul 2016 08Februarie2016NormativDescarcă
463Hoatararea Nr. 7 - Privind aprobarea reducerii cotei procentuale a cantitatii de apa uzata evacuata de consumatori in reteaua publica de apa si de canalizare si aprobare noi tarife la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru populatie in orasul Piatra Olt28Ianuarie2016NormativDescarcă
462Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28Ianuarie2016NormativDescarcă
461Hoatararea Nr. 5 - Cu privire la: interzicerea depozitarii gunoiului de grajd pe teritoriul orasului Piatra Olt28Ianuarie2016NormativDescarcă
460Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201628Ianuarie2016NormativDescarcă
459Hoatararea Nr. 3 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"28Ianuarie2016NormativDescarcă
458Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: actualizarea devizului general, cu cota de TVA de 20%, pentru rest de executat pentru obiectivul de investitie: "Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79, in orasul Piatra Olt, judetul Olt" 28Ianuarie2016NormativDescarcă
457Hoatararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobarea valabilitatii planului urbanistic general al orasului Piatra Olt28Ianuarie2016NormativDescarcă
456Hotararea Nr. 65 - Cu privire la: includerea pe teritoriul orasului Piatra Olt in teritoriul eligibil al partenrului public-privat de tip FLAG (Grup de Actiune Locala pentru Pescuit) - Asociatia Grupul Local pescarii de pe Olt29Decembrie2015NormativDescarcă
455Hotararea Nr. 64 - Cu privire la: modificare art. 2 din HCL Nr. 15 din 29.04.2015 referitor la comisionul bancar, in cazul platilor online a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale bugetului local efectuate utilizand cardul bancar29Decembrie2015NormativDescarcă
454Hotararea Nr. 63 - Privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a orasului Piatra Olt pe perioada 2014-201529Decembrie2015NormativDescarcă
453Hotararea Nr. 62 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201529Decembrie 2015NormativDescarcă
452Hotararea Nr. 61 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201514Decembrie2015NormativDescarcă
451Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201514Decembrie2015NormativDescarcă
450Hotararea Nr. 59 - Privind contributia financiara a orasului Piatra Olt la cheltuielile de infiintare si autorizare in cadrul partenerului tip GAL la "Asociatia GAL Plaiurile Oltului", in vederea implementarii AXEI LEADER din cadrul PNDR, masura 19, sub-masura 19.1 - Sprjin pregatitor pentru eleborarea strategiilor de dezvoltare locala 24Noiembrie2015NormativDescarcă
449Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: anularea unei cote de 73% din majorarile de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral pana la data de 31.03.2016 debitele principale restante si cota de 27% din majorarile de intarziere pentru impozitele si taxele locale existente in sold la data de 30.09.2015 24Noiembrie2015NormativDescarcă
448Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 in orasul Piatra Olt 24Noiembrie2015NormativDescarcă
447Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201524Noiembrie2015NormativDescarcă
446Hotararea Nr. 55 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte30Octombrie2015NormativDescarcă
445Hotararea Nr. 54 - Privind aprobare alocare sume pentru cofinantare proiect solar "Impreuna pentru o viata mai buna"30Octombrie 2015NormativDescarcă
444Hotararea Nr. 53 - Privind inchidrea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201530Octombrie2015NormativDescarcă
443Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Asfaltare - De 745/1, in orasul Piatra Olt" 08Octombrie2015NormativDescarcă
442Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: completarea hotararii consiliului local Nr. 43 din 30.09.2015 cu privire la desemnare membri in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant de pe raza orasului Piatra Olt08Octombrie2015NormativDescarcă
441Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii "Amenajarea teren de sport " Piatra Olt30Septembrie2015NormativDescarcă
440Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Extindere retea canalizare, De 745/1, in orasul Piatra Olt"30Septembrie2015NormativDescarcă
439Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Extindere alimentare cu apa, - De 745/1 in orasul Piatra Olt"30Septembrie2015NormativDescarcă
438Hotararea Nr. 47 - Privind masuri pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-201930Septembrie2015NormativDescarcă
437Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Asfaltare - De 745/1, in orasul Piatra Olt"30Septembrie2015NormativDescarcă
436Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201530Septembrie2015NormativDescarcă
435Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: desemnare membri in comisia de evaluare si asigurare a calitatii la nivelul unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt 30Septembrie2015NormativDescarcă
434Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt30Septembrie2015NormativDescarcă
433Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii "Centrala termica Cladire Financiar Piatra Olt"22Septembrie2015NormativDescarcă
432Hotararea Nr. 41- Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Asfaltare strazi in orasul Piatra Olt"22Septembrie2015NormativDescarcă
431Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: aprobare necesitate, oportunitate si indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului "Cresterea accesibilitatii, constientizarii si durabilitatii siturilor Natura 2000 in municipalitatile Piatra Olt si Gulyantsi prin investitii si reabilitari" - Modernizare drum catre aria de protectie speciala avifaunistica Valea Oltului Inferior in orasul Piatra Olt, judetul Olt22Septembrie2015NormativDescarcă
430Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Lucrari de reparatii prin balastare - De 745/1, in orasul Piatra Olt"22Septembrie2015NormativDescarcă
429Hotararea Nr. 38 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"22Septembrie2015NormativDescarcă
428Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: aprobarea documentatie tehnico-economica pentru "Reparatii strazi asfaltate si betonate in orasul Piatra Olt"22Septembrie2015NormativDescarcă
427Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: aprobare folosinta gratuita a salii de sport pentru copiii de varsta prescolara, tineri si persoane in varsta din orasul Piatra Olt19August2015NormativDescarcă
426Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: modificare art. 1 si art. 2 din HCL Nr. 17 din 30.07.201219August2015NormativDescarcă
425Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1719August2015NormativDescarcă
424Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 24 din 29.06.201519August2015NormativDescarcă
423Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201519August2015NormativDescarcă
422Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: aprobare cuatum contributie lunara de intretinere la caminul de batrani pentru persoana varstnica Mihaica Zoea19August2015NormativDescarcă
421Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201510Iulie 2015NormativDescarcă
420Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1529Iunie2015NormativDescarcă
419Hotararea Nr. 24 - Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Piatra Olt a unui spatiu in suprafata de 29,29 mp din imobilul "Fost sediu cladire financiar", in scopul concesionarii fara licitatie publica cu destinatia de cabinet medical29Iunie2015NormativDescarcă
418Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Piatra Olt Nr. 51 din 29.12.201429Mai2015NormativDescarcă
417Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al orasului Piatra Olt pentru anul 201529Mai2015NormativDescarcă
416Hoatararea Nr. 21 - Cu privire la: modificarea pozitiei Nr. 130 din anexa 7 la HG Nr. 1355 din 200129Mai2015NormativDescarcă
415Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201529Mai2015NormativDescarcă
414Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201529Mai2015NormativDescarcă
413Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: aprobare ajustarea tarifelor serviciilor prestate de SC Sector Prestari Piatra Olt SRL in baza contractului Nr. 6309 din 31.08.201029Aprilie2015NormativDescarcă
412Hotararea Nr. 17 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"29Aprilie2015NormativDescarcă
411Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: constituirea dreptului de uz si servitute pe domeniul public al orasului Piatra Olt pentru bransamente electrice catre SC CEZ Distributie SA29Aprilie2015NormativDescarcă
410Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: inregistrarea primariei orasului Piatra Olt in sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar si stabilirea modalitatii de suportare a comisionului bancar29Aprilie2015NormativDescarcă
409Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Piatra Olt anul 2015-201631Martie2015NormativDescarcă
408Hotararea Nr. 13 - Privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2015 31Martie2015NormativDescarcă
407Hotararea Nr. 12 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 2015 31Martie2015NormativDescarcă
406Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul anul 201431Martie2015NormativDescarcă
405Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt aprobat prin HCL Nr. 45 din 19.11.201431Martie2015NormativDescarcă
404Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: concesionarea catre SC Compania de Apa Olt SA a terenului in suprafata de 287 mp situat in orasul Piatra Olt, ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare31Martie2015NormativDescarcă
403Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare drumuri comunale DC 78 si DC 79"09Februarie2015NormativDescarcă
402Hotararea Nr. 7 - Privind aprobarea bugetului local al orasului Piatra Olt pe anul 2015 si estimat pe anii 2016, 2017, 201809Februarie2015NormativDescarcă
401Hotararea Nr. 6 - Cu privire la modificare organigrama, numarul de personal si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului28Ianuarie2015NormativDescarcă
400Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: completarea inventarului domeniului privat al orasului Piatra Olt23Ianuarie2015NormativDescarcă
399Hotararea Nr. 4 - Cu privire la aprobare a acoperirii din fondul de rulment a deficitului bugetului din venituri proprii 23Ianuarie2015NormativDescarcă
398Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre SC CEZ Distributie SA din domeniul public al orasului Piatra Olt23Ianuarie2015NormativDescarcă
397Hotararea Nr. 2 - Privind avizarea unui schimb de locuinte23Ianuarie2015NormativDescarcă
396Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201523Ianuarie 2015NormativDescarcă
395Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: Rectificare buget local pe anul 201429Decembrie2014NormativDescarcă
394Hotararea Nr. 51 - Privind aprobarea aderarii orasului Piatra Olt la "Asociatia GAL Plaiurile Oltului"29Decembrie2014NormativDescarcă
393Hotararea Nr. 50 - Cu privire la : aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte29Decembrie2014NormativDescarcă
392Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: Stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 201529Decembrie2014NormativDescarcă
391Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: Rectificare buget local pe anul 201415Decembrie 2014NormativDescarcă
390Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: Rectificare buget local08Decembrie2014NormativDescarcă
389Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: aprobare procurare "Retroexcavator cu anexe"19Noiembrie2014NormativDescarcă
388Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt19Noiembrie2014NormativDescarcă
387Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt19Noiembrie2014NormativDescarcă
386Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Extindere alimentare cu apa, in orasul Piatra Olt"19Noiembrie2014NormativDescarcă
385Hotararea Nr. 42 - Cu privire la inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201419Noiembrie2014NormativDescarcă
384Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: rectificare buget local si venituri proprii pe anul 201419Noiembrie2014NormativDescarcă
383Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu31Octombrie2014NormativDescarcă
382Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: aprobare predare carti catre Scoala Gimnaziala Piatra 31Octombrie2014NormativDescarcă
381Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: aprobare inchidere temporara a circulatiei pe str. Stadionului si Str. Victoriei prilejuita de desfasurarea activitatii "Ziua Orasului Piatra Olt"20Octombrie 2014NormativDescarcă
380Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: rectificare buget local si venituri proprii pe anul 201420Octombrie2014NormativDescarcă
379Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant de pe raza orasului Piatra Olt29Septembrie2014NormativDescarcă
378Hotararea Nr. 35 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"29Septembrie 2014NormativDescarcă
377Hotararea Nr. 34 - Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in sitem tura/contratura29Septembrie2014NormativDescarcă
376Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: aprobarea raportului de evaluare a unor utilaje din domeniul privat al orasului Piatra Olt propuse spre valorificare29August2014NormativDescarcă
375Hotararea Nr. 31 - Privind aprobare transport gratuit cu microbuzul Consiliului Local a echipelor de fotbal AS Unirea Piatra Sat si AS Gloria Bistrita29August2014NormativDescarcă
374Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: infiintare compartiment audit intern29August2014NormativDescarcă
373Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 1729August2014NormativDescarcă
372Hotararea Nr. 28 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul II 201430August2014NormativDescarcă
371Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: darea in folosinta gratuita a unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt27Iunie2014NormativDescarcă
370Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: darea in folosinta gratuita a unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt27Iunie2014NormativDescarcă
369Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: aprobare restrictie circulatie autovehicule27Iunie2014NormativDescarcă
368Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1527Iunie2014NormativDescarcă
367Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: Rectificare buget local din venituri proprii pe anul 201420Iunie2014NormativDescarcă
366Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: aprobare organigrama, numarul de personal si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului30Mai2014NormativDescarcă
365Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de Audit Intern29Aprilie2014NormativDescarcă
364Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte29Aprilie2014NormativDescarcă
363Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: constituirea Grupului de actiune local pentru imbunatatirea situatiei romilor si aprobare plan local de actiune pe 201429Aprilie2014NormativDescarcă
362Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: numirea primarului orasului Piatra Olt ca administrator al pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local29Aprilie2014NormativDescarcă
361Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: aprobare plan tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor pe anul 201429Aprilie2014NormativDescarcă
360Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobarea suprafetei de teren - pasuni - pentru care se depune cererea de sprijin financiar in campania agricola 2013-201429Aprilie2014NormativDescarcă
359Hoatarea Nr. 15 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201429Aprilie2014NormativDescarcă
358Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201429Aprilie2014NormativDescarcă
357Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: Rectificare buget local din venituri proprii pe anul 201429Aprilie2014NormativDescarcă
356Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201331Martie2014NormativDescarcă
355Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobare inchiriere rpin licitatie publica a unui spatiu din incinta Dispensarului Uman Piatra 31Martie2014NormativDescarcă
354Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: aprobare procurare "Masina de distrus resturi vegetale"31Martie2014NormativDescarcă
353Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: aprobarea acordarii imobilului "Scoala generala cu clasele I-IV Enosesti in vederea utilizarii acestuia in cadrul proiectului "Un viitor mai bun pentru copiii din Slatina si Gradinari""12Martie2014NormativDescarcă
352Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: aprobare plan tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor pe anul 201426Februarie2014NormativDescarcă
351Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201426Februarie2014NormativDescarcă
350Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobarea planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in orasul Piatra Olt26Februarie2014NormativDescarcă
349Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: completare inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt aprobat prin HCL Nr. 52 din 29.11.201326Februarie2014NormativDescarcă
348Hotararea Nr. 4 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201426Februarie2014NormativDescarcă
347Hotararea Nr. 3 - Privind aprobarea bugetului local al orasului Piatra Olt pe anul 201404Februarie2014NormativDescarcă
346Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de AUDIT INTERN30Ianuarie2014NormativDescarcă
345Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: modificarea si completarea HCL Nr. 38 din 19.09.2013 referitoare la aprobarea amplasamentelor pentru platformele de colectare a desurilor menajere 30Ianuarie2014NormativDescarcă
344Hotararea Nr. 63 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201320Decembrie2013NormativDescarcă
343Hotararea Nr. 62 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt 20Decembrie 2013NormativDescarcă
342Hotararea Nr. 61 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 201420Decembrie 2013NormativDescarcă
341Hotararea Nr. 60 - privind avizarea unui schimb de locuinte 20Decembrie2013NormativDescarcă
340Hotararea Nr. 59 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local 201316Decembrie 2013NormativDescarcă
339Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: aprobare contract de comodat dintre Consiliul Local al orasului Piatra Olt si SC Prestari Service SRL Piatra Olt11Decembrie2013NormativDescarcă
338Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt11Decembrie2013NormativDescarcă
337Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: aprobare rectificare buget local pe anul 201311Decembrie2013NormativDescarcă
336Hotararea Nr. 55 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201329Noiembrie2013NormativDescarcă
335Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201329Noiembrie2013NormativDescarcă
334Hotararea NR. 53 - Cu privire la: aprobare acorduri de reabilitare drumuri de exploatare 29Noiembrie2013NormativDescarcă
333Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt29Noiembrie2013NormativDescarcă
332Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: revocare HCL Nr. 44 din 14.10.2013, referitoare la atribuire in folosinta gratuita a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt29Noiembrie2013NormativDescarcă
331Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: revocare HCL Nr. 21 din 30.05.2013, referitoare la aprobare restrictie trafic29Noiembrie2013NormativDescarcă
330Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201311Noiembrie2013NormativDescarcă
329Hotararea Nr. 48 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201328Octombrie2013NormativDescarcă
328Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: constituirea Grupului de lucru local pentru imbunatatirea situatiei romilor si aprobarea Planul Local de Actiune pe 201314Octombrie2013NormativDescarcă
327Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: transformare post personal contractual in post functie publica 14Octombrie2013NormativDescarcă
326Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: aprobare folosinta gratuita a unui teren din domeniul privat al oraasului Piatra Olt14Octombrie 2013NormativDescarcă
325Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: transformare post functie publica clasa III, in functie publica clasa I compartiment agricol14Octombrie2013NormativDescarcă
324Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari Piatra Olt pe anul 201314Octombrie2013NormativDescarcă
323Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: rectifcare buget local pe anul 201314Octombrie2013NormativDescarcă
322Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: desemnare membri in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt19Septembrie2013NormativDescarcă
321Hotararea Nr. 39 - Privind aprobarea folosirei sumei de 42017,64 lei din fondul IID, constituit in conformitate cu OUG Nr. 198 din 2005, de catre SC Compania de Apa Olt SA, pentru lucrarea de extindere a retelei de apa in orasul Piatra Olt respectiv aductiune Ganeasa-Bistrita Noua 19Septembrie2013NormativDescarcă
320Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: aprobarea numarului de platforme de colectare deseuri menajere si deseuri reciclabile si amplasamentele acestora in orasul Piatra Olt19Septembrie2013NormativDescarcă
319Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201319Septembrie2013NormativDescarcă
318Hotararea Nr. 36 - Privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a orasului Piatra Olt pe perioada 2014-202020August2013NormativDescarcă
317Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: prelungire contract de inchiriere Nr. 9360 din 24.08.2007 incheiat cu SC BURGUILIOS SERVICE SRL20August 2013NormativDescarcă
316Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1720August2013NormativDescarcă
315Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: aprobare preturi la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare20August2013NormativDescarcă
314Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: aprobarea scutirii de la plata a oricaror impozite, taxe sau impuneri pentru "Proiectul de alimentare cu energie electrica a facilitatii americane de la Deveselu"20August2013NormativDescarcă
313Hotararea Nr. 31 - Privind aprobarea "Regulamentului referito la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Piatra Olt in vederea instalarii, intrtinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elemetelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice20August2013NormativDescarcă
312Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: aprobarea regulamentului local de publicitate in orasul Piatra Olt20August2013NormativDescarcă
311Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: rectificare buget pe anul 201320August2013NormativDescarcă
310Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Asfaltare drum comunal DC 13"15Iulie2013NormativDescarcă
309Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201315Iulie2013NormativDescarcă
308Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: aprobare acord de asociere intre Consiliul Local Piatra Olt si Fundatia pentru dezvoltarea serviciilor sociale27Iunie2013NormativDescarcă
307Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1527Iunie2013NormativDescarcă
306Hotararea Nr. 22 - Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si statului de functii pentru Casa de Cultura Piatra Olt pe anul 201327Iunie2013NormativDescarcă
305Hotararea Nr. 20 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201330Mai2013NormativDescarcă
304Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea realizarii proiectului "Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante" din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013 "Axa Prioritara 3-TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1 apel 3, conform conditiilor prevazute in cadrul Acordului de parteneriat""30Mai2013NormativDescarcă
303Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii "Centrala termica Liceu Piatra Olt"30Mai2013NormativDescarcă
302Hotararea Nr. 17 - Privind aprobarea implementarii programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea" la Biblioteca oraseneasca Piatra Olt, sat Piatra30Mai2013NormativDescarcă
301Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobare procurare "Tractor"25Aprilie2013NormativDescarcă
300Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe Trimestrul I 201325Aprilie2013NormativDescarcă
299Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public 29Martie2013NormativDescarcă
298Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobare cuantum contributie lunara de intretinere 29Martie2013NormativDescarcă
297Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobarea suprafetei de teren - pasuni - pentru care se depune cererea de sprijin financiar in campania agricola 2013 - 201429Martie2013NormativDescarcă
296Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: numirea Primarului orasului Piatra Olt ca administrator a pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local29Martie2013NormativDescarcă
295Hotararea Nr. 10 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"29Martie2013NormativDescarcă
294Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 201329Martie2013NormativDescarcă
293Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: completare HCL Nr. 16 din 30.07.2012 privind comisia concesionare, vanzare si inchiriere de bunuri cu membrii supleanti28Februarie2013NormativDescarcă
292Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: schimbare de principiu a destinatiei unor imobile din domeniul public28Februarie2013NormativDescarcă
291Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobare plan tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor pe anul 201328Februarie2013NormativDescarcă
290Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201228Februarie2013NormativDescarcă
289Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobare retea scolara 2013-201428Februarie2012NormativDescarcă
288Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: mentinerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicate pentru anul 2013, astfel cum au fost stabilite prin HCL Nr. 33 din 25.10.2012, privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 201329Ianuarie2013NormativDescarcă
287Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Piatra Olt29Ianuarie 2013NormativDescarcă
286Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201329Ianuarie2013NormativDescarcă
285Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201220Decembrie2012NormativDescarcă
284Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: rectificare buget local anul 201214Decembrie2012NormativDescarcă
283Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1529Noiembrie2012NormativDescarcă
282Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt29Noiembrie2012NormativDescarcă
281Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 1729Noiembrie2012NormativDescarcă
280Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: concesionarea prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt29Noiembrie2012NormativDescarcă
279Hotararea Nr. 44 - Privind avizarea unui schimb de locuinte29Noiembrie 2012NormativDescarcă
278Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Piatra Olt29Noiembrie2012NormativDescarcă
277Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: aprobare organigrama, stat de functii aparat de specialitate al primarului orasului Piatra Olt29Noiembrie 2012NormativDescarcă
276Hotararea Nr. 41- Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Extindere retea canalizare menajera in orasul Piatra Olt"26Noiembrie2012NormativDescarcă
275Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: aproba lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte16Noiembrie2012NormativDescarcă
274Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: rectificare buget pe anul 201216Noiembrie2012NormativDescarcă
273Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: aprobare restrictie circulatie autovehicule25Octombrie2012NormativDescarcă
272Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: concesionare prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt25Octombrie2012NormativDescarcă
271Hotararea Nr. 36 - Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201225Octombrie2012NormativDescarcă
270Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral, in perioada 01.11.2012-31.12.2012 debitele principale restante pentru impozitele si taxele locale existente in sold25Octombrie2012NormativDescarcă
269Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201225Octombrie2012NormativDescarcă
268Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201325Octombrie2012NormativDescarcă
267Hotararea Nr. 32 - Privind: rectificarea bugetului pe anul 201225Octombrie2012NormativDescarcă
266Hotararea Nr. 31 - Privind completarea obiectului de activitate al SC Sector Prestari Piatra Olt SRL04Octombrie 2012NormativDescarcă
265Hotararea Nr. 30 - Privind: rectificarea bugetului pe anul 201204Octombrie2012NormativDescarcă
264Hotararea Nr. 29 - Privind aprobare costituire servitute de trecere17Septembrie2012NormativDescarcă
263Hotararea Nr. 28 - Privind aprobarea implementarii programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea" la biblioteca oraseneasca Piatra Olt17Septembrie2012NormativDescarcă
262Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: desmnare reprezentanti consiliul local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"17Septembrie2012NormativDescarcă
261Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 134,47 mp catre CEZ Distributie SA din domeniul privat al orasului Piatra Olt17Septembrie2012NormativDescarcă
260Hotararea Nr. 25 - Cu privire la : modificare art.1 din HCL Nr. 15 din 30.07.2012 privind constituire comisie pentru concesionare, vanzare si inchiriere bunuri17Septembrie2012NormativDescarcă
259Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu17Septembrie2012NormativDescarcă
258Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: desemnare membri in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt17Septembrie2012NormativDescarcă
257Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: aprobare preturi la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare28August2012NormativDescarcă
256Hotararea Nr. 21 - Privind avizarea unui schimb de locuinte28August2012NormativDescarcă
255Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: modificarea art. 1 din HCL Nr. 12 din 30.07.2012, privind desemnarea Consiliului de administratie si al reprezentantului legal al SC Prestari SRL Piatra Olt28August2012NormativDescarcă
254Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: aprobare lista situatii deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor28August2012NormativDescarcă
253Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: validare mandat consilier local28August2012NormativDescarcă
252Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: interzicerea circulatiei pe drumurile de utilitate privata deschise circulatiei publice a vehiculelor cu tractiune animala30Iulie2012NormativDescarcă
251Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobare constituire comisie pentru concesionare, vanzare si inchiriere bunuri 30Iulie2012NormativDescarcă
250Hotararea Nr. 15 - Cu rpivire la: constituire comisie sociala pentru analizarea si verificare a solicitarilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii30Iulie2012NormativDescarcă
249Hotararea Nr. 14 - Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical30Iulie20122012Descarcă
248Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: aprobare vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt, in vederea demolarii30Iulie2012NormativDescarcă
247Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: desmnarea Consiliului de Administratie si al reprezentantului legal al societatii comerciale Prestari SRL Piatra Olt, societate in subordinea Consiliului Local30Iulie2012NormativDescarcă
246Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul II 201230Iulie2012NormativDescarcă
245Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: aprobare regulament de organizare si functionare a consiliului local al orasului Piatra Olt30Iulie2012NormativDescarcă
244Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: validare mandat consilier local30Iulie2012NormativDescarcă
243Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta29Iunie2012NormativDescarcă
242Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201229Iunie2012NormativDescarcă
241Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: Constituire Comisie de Specialitate 29Iunie 2012NormativDescarcă
240Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: Alegerea Viceprimarului oras Piatra Olt29Iunie2012NormativDescarcă
239Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: Alegerea presedintelui de sedinta29Iunie2012NormativDescarcă
238Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: Delegarea Consiliului Local legal constituit29Iunie 2012NormativDescarcă
237Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: validare mandate Consilieri Locali29Iunie2012NormativDescarcă
236Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: Stabilire comisie de validare29Iunie 2012NormativDescarcă
235Hotararea Nr. 28 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201221Mai2012NormativDescarcă
234Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta21Mai2012NormativDescarcă
233Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobare sume pentru serbarea zilei copilului21Mai2012NormativDescarcă
232Hotararea Nr. 25 - Privind infiintare prin reorganizare a Compartimentului Administrativ27Aprilie2012NormativDescarcă
231Hotararea Nr. 24 - Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt pentru amenajarea constructii zoopastorale27Aprilie 2012NormativDescarcă
230Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Extindere alimentare cu apa - sat Bistrita Noua si str. Aleea Bistritei" din orasul Piatra Olt 27Aprilie2012NormativDescarcă
229Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: numirea primarului orasului Piatra Olt ca administrator a pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local27Aprilie2012NormativDescarcă
228Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: aprobarea suprafetei de teren - pasuni -pentru care se depune cererea de sprijin financiar in campania agricola 2011-201227Aprilie2012NormativDescarcă
227Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: rectificarea bugetului pe anul 201227Aprilie2012NormativDescarcă
226Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: majorare capital social al SC Sector Prestari Piatra Olt29Martie2012NormativDescarcă
225Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru anul 201229Martie2012NormativDescarcă
224Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta29Martie2012NormativDescarcă
223Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: aprobare ajutor pentru copiii aflati in risc de abandon scolar 29Martie2012NormativDescarcă
222Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: aprobarea programului de gospodarire, intretinere si curatenia orasului Piatra Olt29Martie2012NormativDescarcă
221Hotararea Nr. 14 - Privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor al orasului Piatra Olt, pe anul 201229Martie 2012NormativDescarcă
220Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: reorganizare retelei scoalare anul 2012-201329Martie 2012NormativDescarcă
219Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt29Martie2012NormativDescarcă
218Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobarea bugetului local pe 201229Martie2012NormativDescarcă
217Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta03Februarie2012NormativDescarcă
216Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: aprobare buget local pe anul 201203Februarie 2012NormativDescarcă
215Hotararea Nr. 8 - Privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de salubrizare27Ianuarie2012NormativDescarcă
214Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobare plan tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor pe anul 201227Ianuarie 2012NormativDescarcă
213Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: solicitare aviz de schimbare destinatie imobile din domeniul public27Ianuarie 2012NormativDescarcă
212Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 20.000 mp din domeniul privat al orasului Piatra Olt27Ianuarie2012NormativDescarcă
211Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 34854 mp din domeniul privat al orasului Piatra Olt27Ianuarie 2012NormativDescarcă
210Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: constituire comisie licitatie pentru concesionare terenuri destinate constructiilor27Ianuarie2012NormativDescarcă
209Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta27Ianuarie2012NormativDescarcă
208Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201127Ianuarie2012NormativDescarcă
207Hotararea Nr. 77 - Privind: rectificarea bugetului local pe anul 201129Decembrie2011NormativDescarcă
206Hotararea Nr. 76 - Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201223Decembrie2011NormativDescarcă
205Hotararea Nr. 75 - Cu privire la: aprobarea aderarii orasului Piatra Olt, Judetul Olt la Grupul de Actiune Locala "Plaiurile Oltetului"23Decembrie2011NormativDescarcă
204Hotararea Nr. 74 - Cu privire la: aprobare taxe speciale salubrizare23Decembrie2011NormativDescarcă
203Hotararea Nr. 73 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201107Decembrie2011NormativDescarcă
202Hotararea Nr. 72 - Cu privire la: concesionarea unei constructii (grajd nr. 3) din domeniul privat al orasului Piatra Olt 29Noiembrie2011NormativDescarcă
201Hotararea Nr. 71- Cu privire la: concesionarea unei constructii (grajd nr. 2) din domeniul privat al orasului Piatra Olt29Noiembrie2011NormativDescarcă
200Hotararea Nr. 70 - Cu privire la: concesionarea unei constructii (grajd nr.1) din domeniul privat al orasului Piatra Olt29Noiembrie2011NormativDescarcă
199Hotararea Nr. 69 - Cu privire la: participare majorare capital social prin aport in natura29Noiembrie2011NormativDescarcă
198Hotararea Nr. 68 - Cu privire la: aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt, fara licitatie publica, in cota indiviza de 1/229Noiembrie2011NormativDescarcă
197Hotararea Nr. 67 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul III 201128Octombrie2011NormativDescarcă
196Hotararea Nr. 66 - Cu privire la: ocuparea temporara a unui teren din domeniul privat07Octombrie2011NormativDescarcă
195Hotararea Nr. 65 - Privind aprobarea preluarii in administrare de catre consiliul Judetean Olt a unor terenuri07Octombrie2011NormativDescarcă
194Hotararea Nr. 64 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201207 Octombrie2011NormativDescarcă
193Hotararea Nr. 63 - Cu privire la: conferire titlu cetatean de onoare al orasului Piatra Olt07Octombrie2011NormativDescarcă
192Hotararea Nr. 62 - Privind avizarea unui schimb de locuinte07Octombrie 2011NormativDescarcă
191Hotararea Nr. 61 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201107Octombrie2011NormativDescarcă
190Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: aprobare plan tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor pe anul 201130Septembrie2011NormativDescarcă
189Hotararea Nr. 59 - Cu privire la: aprobare numire membru in Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Piatra Olt30Septembrie2011NormativDescarcă
188Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: aprobarea regulamentului de conferire a titlului de cetatean de onoare al orasului Piatra Olt30Septembrie2011NormativDescarcă
187Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: revocarea HCL Nr. 55 din 05.09.201130Septembrie2011NormativDescarcă
186Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: modificare art. 4 din HCL Nr. 50 din 31.08.2011 si 51 din 31.08.201130Septembrie2011NormativDescarcă
185Hotararea Nr. 55 - Cu privire la: aprobarea proiectului de buget pe anul 2011 si estimat pentru 2013-201505Septembrie2011NormativDescarcă
184Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: interzicerea circulatiei pe drumurile de exploatare agricola a vehiculelor cu tractiune animala05Septembrie2011NormativDescarcă
183Hotararea Nr. 53 - Cu privire la: modificarea tarifului la serviciul public de canalizare31August2011NormativDescarcă
182Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: participare majorare capital social al SC Comapnia de Apa Olt SA prin aport in natura31August2011NormativDescarcă
181Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: prelungire cotracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr.1731August2011NormativDescarcă
180Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: prelungire contracte de inchiriere pentru imobilul situat in Piatra Olt, str. Florilor, nr. 1531August2011NormativDescarcă
179Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: rectificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar31August2011NormativDescarcă
178Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: Reducerea posturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati cu contract individual de munca din cadrul primariei orasului Piatra Olt22Iulie2011NormativDescarcă
177Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta22Iulie2011NormativDescarcă
176Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: darea in administrare a unui spatiu Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt22Iulie2011NormativDescarcă
175Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 38 din 30.06.201122Iulie2011NormativDescarcă
174Hotararea Nr. 45 - Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public in suprafata de 40 mp22Iulie2011NormativDescarcă
173Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul II 201122Iulie2011NormativDescarcă
172Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201122Iulie2011NormativDescarcă
171Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta30Iunie2011NormativDescarcă
170Hotararea Nr. 41 - Privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al orasului Piatra Olt si doamna Stoica Irina30Iunie2011NormativDescarcă
169Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: Aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole30Iunie2011NormativDescarcă
168Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: aprobarea programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenia orasului Piatra Olt30Iunie2011NormativDescarcă
167Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu30Iunie2011NormativDescarcă
166Hotararea Nr. 37 - Privind inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu si teren aferent din domeniul public 30Iunie2011NormativDescarcă
165Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 17 din 28.04.201130Iunie2011NormativDescarcă
164Hotararea Nr. 35 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"30Iunie2011NormativDescarcă
163Hotararea Nr. 34 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"30Iunie2011NormativDescarcă
162Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: aproba lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte30Iunie2011NormativDescarcă
161Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: majorarea capitalului social al SC Sector Prestari Piatra Olt 20Mai2011NormativDescarcă
160Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta20Mai2011NormativDescarcă
159Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul I 201120Mai2011NormativDescarcă
158Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica faza studiu de fezabilitate pentru proiectul "Extindere retea canalizare menajera oras Piatra Olt, satele Piatra, Criva de Jos si Criva de Sus"20Mai2011NormativDescarcă
157Hotararea Nr. 28 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 201020Mai2011NormativDescarcă
156Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica faza studiu de fezabilitate pentru proiectul "Extindere retea canalizare menajera oras Piatra Olt"20Mai2011NormativDescarcă
155Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobarea suprafetei de teren - pasuni - pentru care se depune cererea de sprijin financiar in campania agricola 2010-201120Mai2011NormativDescarcă
154Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: numirea Primarrului orasului Piatra Olt ca administrator a pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local20Mai2011NormativDescarcă
153Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: aprobare ocupare temporara teren din domeniul privat 28Aprilie2011NormativDescarcă
152Hotararea Nr. 23 - Privind avizarea unui schimb de locuinte28Aprilie2011NormativDescarcă
151Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din domeniul public al orasului Piatra Olt28Aprilie2011NormativDescarcă
150Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt28Aprilie2011NormativDescarcă
149Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: aprobare organigrama, stat de functii aparat de specialitate al primarului orasului Piatra Olt28Aprilie2011NormativDescarcă
148Hotararea Nr. 19 - Privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare si a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in orasul Piatra Olt28Aprilie2011NormativDescarcă
147Hotararea Nr. 18 - Privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare28Aprilie2011NormativDescarcă
146Hotararea Nr. 17 - Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a compartimentului administrativ din cadrul primariei orasului Piatra Olt28Aprilie2011NormativDescarcă
145Hotararea Nr. 16 - Privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a obiectivului "Modernizare DC 78, orasul Piatra Olt, judetul Olt", cu lungimea de 2180 ml si a terenurilor aferente acestuia, situate in orasul Piatra Olt, judetul Olt din domeniul public al UAT, pe perioada realizarii proiectului prin Programul national de dezvoltare a infrastructurii 14Aprilie2011NormativDescarcă
144Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta24Martie2011NormativDescarcă
143Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica "Studiu de fezabilitate modernizare DC 78" Piatra Olt24Martie2011NormativDescarcă
142Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: modificarea si completarea Contractului de asociere dintre Judetul Olt si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale Judetului Olt, avand ca obiect realizarea proiectului de interes comun "Sistem integrat de management al desurilor in Judetul Olt"21Martie2011NormativDescarcă
141Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ) pentru realizare expozitie de utilaje agricole, imprejmuire, construirea de birouri si depozit21Martie2011NormativDescarcă
140Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: constituire comisie sociala pentru analizarea si verificarea a solicitarilor prvind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii21Martie2011NormativDescarcă
139Hotararea Nr. 10 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 201121Martie2011NormativDescarcă
138Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu21Martie2011NormativDescarcă
137Hotararea Nr. 8 - Privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor al orasului Piatra Olt pe anul 201121Martie2011NormativDescarcă
136Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru anul 201111Februarie2011NormativDescarcă
135Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta11Februarie2011NormativDescarcă
134Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "OLT-ECO"11Februarie2011NormativDescarcă
133Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 201111Februarie2011NormativDescarcă
132Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: aprobare plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201131Ianuarie2011NormativDescarcă
131Hotararea Nr. 2 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si canalizare "Oltul"31Ianuarie2011NormativDescarcă
130Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: stabilire taxa speciala pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor31Ianuarie2011NormativDescarcă
129Hotararea Nr. 64 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201128Decembrie2010NormativDescarcă
128Hotararea Nr. 63 - Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unuor spatii cu destinatia de cabinete medicale28Decembrie2010NormativDescarcă
127Hotararea Nr. 62 - Cu privire la: incetarea aplicatibilitatii Hotararii Consiliului Local Nr. 53 din 26.10.201028Decembrie2010NormativDescarcă
126Hotararea Nr. 61 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta 28Decembrie2010NormativDescarcă
125Hotararea Nr. 60 - Referitor la: transmiterea in folosinta gratuita a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt 15Noiembrie2010NormativDescarcă
124Hotararea Nr. 59 - Privind participarea la "Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare"15Noiembrie2010NormativDescarcă
123Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: rectificarea vecinatatilor inscrise in Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local Nr. 26 din 2010 26Octombrie2010NormativDescarcă
122Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionarea unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt26Octombrie2010NormativDescarcă
121Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: aprobare studiu de oportunitate si caiet de sarcini pentru concesionarea unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt26Octombrie2010NormativDescarcă
120Hotararea Nr. 55 - Cu privire la: desemnarea Consiliului de administratie al societatii comerciale Prestari S.R.L Piatra Olt, societate in subordinea Consiliului Local 26Octombrie2010NormativDescarcă
119Hotararea Nr. 54 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201026Octombrie2010NormativDescarcă
118Hotararea Nr. 53 - Cu privire la: aprobare prelungire contracte de comodat pentru spatiile in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale individuale26Octombrie2010NormativDescarcă
117Hotararea Nr. 52 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta26Octombrie2010NormativDescarcă
116Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201030Septembrie2010NormativDescarcă
115Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: desemnare reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Adminstratie al Scolii Generale clasele I-VIII si Liceul Piatra Olt, precum si desemnare persoana in Comisia de evaluare si asigurarea calitatii 30Septembrie2010NormativDescarcă
114Hotararea Nr. 49 - Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind gospodarirea, administrarea si intretinerea domeniului public si privat al orasului Piatra Olt30Septembrie2010NormativDescarcă
113Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: interzicerea circulatiei pe drumurile de exploatare agricola a vehiculelor cu tractiune animala30Septembrie2010NormativDescarcă
112Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: incetarea aplicatibilitatii Hotararii Consiliului Local Nr. 31 din 201030Septembrie2010NormativDescarcă
111Hotararea Nr. 46 - Privind avizarea unui schimb de locuinte30August2010NormativDescarcă
110Hotararea Nr. 45 - Privind avizarea unui schimb de locuinte30August2010NormativDescarcă
109Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: aprobare studiu de oportunitate pentru concesionarea unei cladiri si a terenului aferent din domeniul privat al orasului Piatra Olt30August2010NormativDescarcă
108Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: privind aprobarea de delegare de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local30August2010NormativDescarcă
107Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: desemnarea Consiliului de administratie al societatii comerciale Prestari Servicii Piatra Olt, societate in subordinea Consiliului Local12August2010NormativDescarcă
106Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 201012August2010NormativDescarcă
105Hotararea Nr. 40 - Privind inchirierea prin licitatie publica a Bazei Sportive compusa din teren de fotbal si spatii de la Sala de Sport30Iulie2010NormativDescarcă
104Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: aprobare Nomenclator Stradal al orasului Piatra Olt30Iulie2010NormativDescarcă
103Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: desemnarea Consiliului de administratie si administratorul societatii comerciale Prestari Servcii Piatra Olt, societate in subordinea Consiliului Local 30Iulie2010NormativDescarcă
102Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: aprobare preturi la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare30Iulie2010NormativDescarcă
101Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: participare majorare capital social al SC Compania de Apa Oltul SA prin aport in natura30Iulie2010NormativDescarcă
100Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: acceptarea ca membru nou in ADI a Consiliului Local Coteana30Iulie2010NormativDescarcă
99Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: aprobare organigrama, stat de functii aparat de specialitate al primarului orasului Piatra Olt 30Iulie2010NormativDescarcă
98Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: aprobare cuantum contributie lunara de intretinere 30Iulie2010NormativDescarcă
97Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta30Iulie2010NormativDescarcă
96Hotararea Nr. 31 - Privind transmiterea in folosinta a Bazei Sportive Piatra Olt21Iulie2010NormativDescarcă
95Hotararea Nr. 30 - Cu privire la : constituirea Societatii comerciale " Sector Prestari, Piatra Olt SRL ", cu asociat unic, Orasul Piatra Olt, reprezentat de Consiliul Local15Iulie2010NormativDescarcă
94Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt21Iunie2010NormativDescarcă
93Hotararea Nr. 28 - Cu privire la: aprobare studiu de oportunitate pentru concesionarea unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt21Iunie2010NormativDescarcă
92Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: aprobare constituire comisie pentru concesionari de bunuri, de lucrari si servicii07Iunie2010NormativDescarcă
91Hotararea Nr. 26 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt07Iunie2010NormativDescarcă
90Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: aprobarea suprafetei de teren - pasuni - pentru care se depune cererea de sprijin financiar in campania agricola 2009-201020Mai2010NormativDescarcă
89Hotararea Nr. 24 - Cu privire la: rectificare buget local pe anul 201020Mai2010NormativDescarcă
88Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 5 din 201030Aprilie2010NormativDescarcă
87Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: stabilirea taxei de ocupare teren domeniul public30Aprilie2010NormativDescarcă
86Hotararea Nr. 21 - Privind avizarea unui schimb de locuinte30Aprilie2010NormativDescarcă
85Hotararea Nr. 20 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 200930Aprilie2010NormativDescarcă
84Hotararea Nr. 19 - Cu privire la: Aprobare criterii de repartizare a echipamentului militar atipic si in stare de reforma30Aprilie2010NormativDescarcă
83Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: Acordare Ajutoare de Urgenta30Aprilie2010NormativDescarcă
82Hotararea Nr. 17 - Cu privire la: aprobarea proiectului "Instalatie fotovoltaica 990 KWp, Piatra-Olt, Judetul Olt"22Aprilie2010NormativDescarcă
81Hotararea Nr. 16 - Cu privire la: trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Piatra Olt a unor drumuri de exploatare 13Aprilie2010NormativDescarcă
80Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: aprobarea proiectului "Imbunatatirea si Dezvoltarea Infrastructurii Legate de Dezvoltarea si Adaptarea Agriculturii in Orasul Piatra Olt"13Aprilie2010NormativDescarcă
79Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: numirea Primarului orasului Piatra Olt ca administrator a pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local13Aprilie2010NormativDescarcă
78Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: stabilirea taxei speciale de masurare teren04Martie2010NormativDescarcă
77Hoatararea Nr. 12 - Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor al orasului Piatra Olt 04Martie2010NormativDescarcă
77Hoatararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobare strategii locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice in perioada 2010-202004Martie2010NormativDescarcă
76Hotararea Nr. 10 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta04Martie2010NormativDescarcă
75Hotararea Nr. 9 - Cu privire la: aprobare buget local pe anul 201004Martie2010NormativDescarcă
74Hotararea Nr. 8 - Cu privire la: concesionare fara licitatie publica a unei suprafete de 2 mp catre Romtelecom SA, din domeniul public al orasului Piatra Olt16Februarie2010NormativDescarcă
73Hotararea Nr. 7 - Cu privire la: stabilirea taxei speciale de multiplicare (copiere) documente, pe anul 2010 28Ianuarie2010NormativDescarcă
72Hotararea Nr. 6 - Cu privire la: aprobare Plan de lucrari ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416 din 2001 pe anul 201028Ianuarie2010NormativDescarcă
71Hotararea Nr. 5 - Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28Ianuarie2010NormativDescarcă
70Hotararea Nr. 4 - Cu privire la: trecerea unui teren din domeniul privat al Orasului Piatra Olt in domeniul public al orasului si administrarea Consiliului Local Piatra Olt28Ianuarie2010NormativDescarcă
69Hotararea Nr. 3 - Cu privire la: Aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 201028Ianuarie2010NormativDescarcă
68Hotararea Nr. 2 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta28Ianuarie2010NormativDescarcă
67Hotararea Nr. 1 - Cu privire la: revocarea Hotararii Consiliului Local Nr. 57 din 200928Ianuarie2010NormativDescarcă
66Hotararea Nr. 67 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 2009 28Decembrie2009NormativDescarcă
65Hotararea Nr. 66 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200909Decembrie2009NormativDescarcă
64Hotararea Nr. 65 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 2009 20Noiembrie2009NormativDescarcă
63Hotararea Nr. 64 - Cu privire la: acordarea unui ajutor de urgenta20Noiembrie2009NormativDescarcă
62Hotararea Nr. 63 - Privind : aprobarea sumelor pentru desfasurarea activitatilor cu ocazia zilei orasului Piatra Olt23Octombrie2009NormativDescarcă
61Hotararea Nr. 62 - Privind: aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local al orasului Piatra Olt si doamna Nonea Aneta23Octombrie2009NormativDescarcă
60Hotararea Nr. 61 - Privind: inchiriere prin licitatie publica a unor spatii din domeniul privat23Octombrie2009NormativDescarcă
59Hotararea Nr. 60 - Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201023Octombrie2009NormativDescarcă
58Hotararea Nr. 59 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200923Octombrie2009NormativDescarcă
57Hotararea Nr. 58 - Cu privire la: scoaterea din inventarul domeniului public a cimitirelor din orasul Piatra Olt23Octombrie2009NormativDescarcă
56Hotararea Nr. 57 - Cu privire la: completare lista teren din domeniul privat al Orasului Piatra Olt aprobata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 18 din 30.05.200323Octombrie2009NormativDescarcă
55Hotararea Nr. 56 - Cu privire la: utilizarea fondului de rulment24Septembrie2009NormativDescarcă
54Hotararea Nr. 55 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200924Septembrie2009NormativDescarcă
53Hotararea Nr. 54 - Privind aprobarea contractului de asociere dintre orasul Piatra Olt si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Olt, avand ca obiect realizarea proiectului de interes comun "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Olt"24Septembrie2009NormativDescarcă
52Hotararea Nr. 53 - Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"24Septembrie2009NormativDescarcă
51Hotararea Nr. 52 - Referitor la: avizarea unui schimb de locuinte24Septembrie2009NormativDescarcă
50Hotararea Nr. 51 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta24Septembrie2009NormativDescarcă
49Hotararea Nr. 50 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200931August2009NormativDescarcă
48Hotararea Nr. 49 - Cu privire la: aprobare modificare indicatori tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului "Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa Potabila si Uzata in Judetul Olt, Orasul Piatra Olt"31August2009NormativDescarcă
47Hotararea Nr. 48 - Cu privire la: aprobarea proiectului "Strategia de dezvoltare durabila pentru localitatea Piatra Olt pana in anul 2020"31August2009NormativDescarcă
46Hotararea Nr. 47 - Cu privire la: inchidere spatii de depozitare a deseurilor 31August2009NormativDescarcă
45Hotararea Nr. 46 - Cu privire la: desemnare reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Olt S.A.31August2009NormativDescarcă
44Hotararea Nr. 45 - Cu privire la: utilizarea fondului de rulment22Iulie2009NormativDescarcă
43Hotararea Nr. 44 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200922Iulie2009NormativDescarcă
42Hotararea Nr. 43 - Cu privire la: aprobarea regulamentului privind desfasurarea activitatii comerciale si a serviciilor de piata, cat si stabilirea programelor de functionare ale agentilor economici care desfasoara activitati comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul orasului Piatra Olt22Iulie2009NormativDescarcă
41Hotararea Nr. 42 - Cu privire la: abrogarea Hotararii Consiliului Local Nr. 32 din 25.06.200922Iulie2009NormativDescarcă
40Hotararea Nr. 41 - Cu privire la: aprobarea protocolului de cooperare intre Consiliul Local Piatra Olt si Inspectoratul Judetean de Politie Olt22Iulie2009NormativDescarcă
39Hotararea Nr. 40 - Cu privire la: utilizarea fondului de rulment26Iunie2009NormativDescarcă
38Hotararea Nr. 39 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200925Iunie2009NormativDescarcă
37Hotararea Nr. 38 - Cu privire la: aprobare indemnizatie pentru personalul serviciului de urgenta voluntar al orasului Piatra Olt25Iunie2009NormativDescarcă
36Hotararea Nr. 37 - Cu privire la: aprobare noul tarif pentru canalizare25Iunie2009NormativDescarcă
35Hotararea Nr. 36 - Cu privire la: aprobarea protocolului de cooperare intre Consiliul Local Piatra Olt si Inspectoratul Judetean de Politie Olt25Iunie2009NormativDescarcă
34Hotararea Nr. 35 - Cu privire la: preluarea drumului forestier Slatina-FE005 Oltisoru si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al orasului Piatra Olt si in administrarea Consiliului Local al orasului Piatra Olt17Iunie2009NormativDescarcă
33Hotararea Nr. 34 - Cu privire la: aprobare transport gratuit cu microbuzele Consiliului Local17Iunie2009NormativDescarcă
32Hotararea Nr. 33 - Cu privire la: revocarea H.C.L Nr. 26 din 22.05.200917Iunie2009NormativDescarcă
31Hotararea Nr. 32 - Cu privire la: completare lista teren din domeniul privat al Orasului Piatra-Olt aprobata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 18 din 30.05.200317Iunie2009NormativDescarcă
30Hotararea Nr. 31 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii "Amenajare teren de sport" Criva de Sus17Iunie2009NormativDescarcă
29Hotararea Nr. 30 - Cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii "Instalatie termica Gradinita Piatra"17Iunie2009NormativDescarcă
28Hotararea Nr. 29 - Cu privire la: Acordare ajutor de urgenta17Iunie2009NormativDescarcă
27Hotararea Nr. 28 - Referitor la: transmiterea in folosinta gratuita a unui teren catre Agentia Nationala pentru Locuinte29Mai2009NormativDescarcă
26Hotararea Nr. 27 - Cu privire la: trecerea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din domeniul public al orasului Piatra-Olt in domeniul public al Statului Roman 22Mai2009NormativDescarcă
25Hotararea Nr. 26 - Referitor la: transmiterea in folosinta gratuita a unui teren catre Agentia Nationala pentru Locuinte22Mai2009NormativDescarcă
24Hotararea Nr. 25 - Cu privire la: aprobarea tipurilor de activitati care pot fi prestate in cadrul protocolului de colaborare cu "Serviciul de Probatiune"22Mai2009NormativDescarcă
23Hotararea Nr. 23 - Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar pe anul 200822Mai2009NormativDescarcă
22Hotararea Nr. 22 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta22Mai2009NormativDescarcă
21Hotararea Nr. 21 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200922Mai2009NormativDescarcă
20Hotararea Nr.20 - Cu privire la: utilizarea fondului de rulment30Aprilie2009NormativDescarcă
19Hotararea Nr.19 - Cu privire la: rectificarea bugetului local pe anul 200930Aprilie2009NormativDescarcă
18Hotararea Nr. 18 - Cu privire la: stabilirea taxei de ocupare teren domeniul public23Aprilie2009NormativDescarcă
17Hotararea Nr.17 - Cu privire la: aprobare studiu de oportunitate si caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii, prin licitatie publica, a serviciului public de salubrizare al orasului Piatra-Olt23Aprilie2009NormativDescarcă
16Hotararea Nr. 16 Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si canalizare "Oltul"23Aprilie2009NormativDescarcă
15Hotararea Nr. 15 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie - iunie 200923Aprilie2009NormativDescarcă
14Hotararea Nr. 14 - Cu privire la: numirea Primarului orasului Piatra-Olt ca administrator al pasunilor aflate in patrimoniul Consiliului Local20Martie2009NormativDescarcă
13Hotararea Nr. 13 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta20Martie2009NormativDescarcă
12Hotararea Nr. 12 - Cu privire la: aprobare organigrama si numar de personal20Martie2009NormativDescarcă
11Hotararea Nr. 11 - Cu privire la: aprobarea bugetului pe anul 200920Martie2009NormativDescarcă
10Hotararea Nr.10 - Cu privire la: modificarea HCL Nr. 41 din 2008 privind trecerea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din domeniul public al orasului Piatra-Olt in domeniul public al Statului Roman27Februarie2009NormativDescarcă
9Hotărârea Nr. 9 - Cu privire la: aprobare modificare Hotararea Consiliului Local al orasului Piatra-Olt Nr. 10 din 21.02.200827Februarie2009NormativDescarcă
8Hotărârea Nr. 8 - Cu privire la: aprobare taxa inchiriere teren de sport Piatra27Februarie2009NormativDescarcă
7Hotărârea Nr. 7 - Cu privire la: constituire comisie sociala pentru analizarea si verificare a solicitarilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si a actelor doveditoare necesare pentru prelungirea contractelor ANL29Ianuarie2009NormativDescarcă
6Hotărârea Nr. 6 - Referitor la: transmiterea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2800 mp, situat in orasul Piatra-Olt, CV 16, P 562 29Ianuarie2009NormativDescarcă
5Hotărârea Nr. 5 - Referitor la: aprobare trecere a unei suprafete de teren din domeniul privat in domeniul public al orasului Piatra-Olt29Ianuarie2009NormativDescarcă
4Hotărârea Nr. 4 - Cu privire la: aprobare preturi la serviciile publice de alimentare cu apa potabila29Ianuarie2009NormativDescarcă
3Hotărârea Nr. 3 - Cu privire la: aprobare transfer administrare retea publica de alimentare cu apa a orașului Piatra-Olt29Ianuarie2009NormativDescarcă
2Hotărârea Nr. 2 - Cu privire la: aprobare delegat rromi in Consiliul Local29Ianuarie2009NormativDescarcă
1Hotărârea Nr. 1 - Cu privire la: acordare ajutor de urgenta29Ianuarie2009NormativDescarcă
Sari la conținut