ANUNȚ

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Oraşul Piatra Olt, Oras Piatra Olt  strada Florilor, nr. 2, județul  Olt, telefon  0349/803.010,  e-mail: primariapiatraolt@yahoo.com, cod fiscal 4491237.

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

- 3 terenuri apartinand domeniului privat al Orașului  Piatra Olt, în suprafață totala de 340.126 mp, in vederea înființarii unei unitați de procesare a cărnii, situate in extravilanul orasului Piatra Olt, identificate astfel: Tarla 100 IV  Parcela 11, carte funciara nr. 52792 in suprafata de =106.018 mp. Tarlaua 101 IV Parcela 1, carte funciara nr. 52899 in suprafata de =178.078 mp. si Tarla 102  Parcela 851/1, carte funciara nr. 58406 in suprafata de = 56.030 mp., conform caietului de sarcini, temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. Orașul Piatra Olt nr. 05/25.01.2023 si H.C.L. Orașul Piatra Olt nr. 10/01.02.2023  .

 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Urbanism al Orașului Piatra Olt, orașuș Piatra Olt, strada  Florilor, nr. 2, județul Olt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

1.000 lei/ exemplar, se achită numerar la Casieria instituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

17.02.2023, ora 14.00.

 

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Dată limită de depunere a ofertelor:

27.02.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Compartimentul Secretariat al  Orașului Piatra Olt,  orașul Piatra Olt, strada Florilor,  nr. 2, județul  Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

 

5.Data şi locul la care se va desfăşoara sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

28.02.2023, ora 10.00,  Orașul Piatra Olt, orașul Piatra Olt, strada Florilor,  nr. 2, județul  Olt.

 

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 2, județul Olt, cod poștal 230038, telefon 0249/414.989, interior 152 , fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.

 

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

03.02.2023.

Sari la conținut