ANUNT

Primăria oraşului Piatra Olt organizează CONCURS pentru ocupare post vacant personal contractual: 1 post de conducător auto, grad/treaptă profesională II în cadrul structurii cuprinsă în Ştatul de funcţii - Personal de întreţinere şi de deservire generală din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Piatra Olt

 1. DENUMIREA POSTURILOR
 2. Conducător auto, grad / treaptă  profesională II – 1 post
 3. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă 18 ani împliniţi;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii : Medii/Generale, permis de conducere categoria B
 7. conditii de vechime : fara vechime
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată primarului oraşului Piatra Olt;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de  01.01.2011;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitareabilitate;
 7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

 

 1. PROBE DE CONCURS
 2. Proba scrisă;
 3. Interviul.

 

 1. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării / publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 12.04.2022 orele 15,00) la sediul Primăriei oraşului Piatra Olt, str. Florilor nr.2, oraş Piatra Olt, judeţul Olt.      
 2. Selecţia dosarelor de înscriere – 13.04. 2022 – 14.04.2022
 3. Data probei scrise            21.04.2022 Ora – 10,00
 1. Data probei de interviu –  26.04.2022  Ora – 10,00
 1. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei oraşului Piatra Olt, str. Florilor nr.2,

Oraş Piatra Olt, judeţul Olt.

 1. BIBLIOGRAFIE CONDUCĂTOR AUTO
 2. Constitutia Romaniei, republicata;
 3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completările ulterioare
 7. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 9. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

– Anuntul poate fi accesat la secţiunea CARIERADescarca Document.

– Relatii spulimentare se pot obtine de la Compartimentul personal salarizare si asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primariei orasului Piatra Olt, telefon 0724641420, persoana de contact Mioc Marinela

 

Sari la conținut