ANUNT

Primăria Piatra Olt organizează concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:

DENUMIREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

 1. Denumirea funcției: Consilier

Clasa: I – Gradul profesional: SuperiorStructura: Biroul Urbanism – Compartiment agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Piatra Olt, județul Olt. Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână

 1. Denumirea funcției: Referent

Clasa: III – Gradul profesional: Principal

Structura: Biroul Urbanism – Compartiment Situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Piatra Olt, județul Olt. Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână

 1. PROBE DE CONCURS
 1. Selecția dosarelor de înscriere:17.05.2022 – 23.05.2022
 2. Proba scrisă: 30.05.2022
 3. Interviul: în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER, CLASA I- COMPARTIMENT AGRICOL
 1. Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Studii:Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 3. Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani

D.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE REFERENT, CLASA III- COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Studii:Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 3. Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani
 1. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 1. Data publicării anunțului: 27.04.2022
 2. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada 27.04.2022- 16.05.2022, inclusiv).
 3. Selecția dosarelor de înscriere : 17.05.2022- 23.05.2022
 4. Data și ora probei scrise: 30.05.2022 ora :10,00
 5. Locul desfășurării probei: Sediul primăriei Piatra Olt, oraș Piatra Olt, str. Florilor nr.2, județul Olt
 6. Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. curriculum vitae, modelul comun european; 
 3. copia actului de identitate; 
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;  
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar; 
 10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

 1. BIBLIOGRAFIA

– PROPUNERE –

PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER, CLASA I- COMPARTIMENT AGRICOL

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernuluinr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024;
 7. Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024;
 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 10. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările şi completările ulterioare.

PENTRU FUNCȚIA DE REFERENT, CLASA III- COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 6. Ordinul nr.1995/2005 pentru pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/ sau alunecări de teren;
 7. Legea nr.481/ 2003 privind protecția civilă, republicată;
 8. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

H.TEMATICA

PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER, CLASA I- COMPARTIMENT AGRICOL

 1. Principii generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
 2. Dispoziții generale, statutul funcționarului public
 3. Cunoașterea legislației privind formele de discriminare, principii,definiții
 4. Egalitatea de șanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare.
 5. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de serviciu şi în relaţiile cu petenţii
 6. Legislaţia specifică Registrului agricol;
 7.  Principiile de bază în întocmirea registrului agricol;
 8.  Legislaţia specifică fondului funciar;
 9. Fondul funciar – domeniul public şi domeniul privat
 10. Cunoașterea legislației privind vanzarea-cumpărarea terenurilor agricole

PENTRU FUNCȚIA DE REFERENT, CLASA III- COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. Principii generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 2. Dispoziții generale, statutul funcționarului public
 3. Cunoașterea legislației privind formele de discriminare, principii, definiții
 4. Egalitatea de șanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare.
 5. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 6. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor, serviciile de urgență voluntare și private
 7. Dispoziții generale, acțiuni și măsuri preventive și de intervenție operativă
 8. Principii generale , drepturi și obligații privind activitatea de voluntariat în România
 9. Dispoziții generale, structură organizatorică, funcționare și dotare a centrelor pentru situații de urgență
 1. ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI PUBLICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS, PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Atribuțiile funcției publice de Consilier la Compartimentul agricol  / Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Piatra Olt sunt următoarele:

 1.Ține evidența registrului agricol electronic al orașului Piatra Olt și răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele eliberate

2.Completează și ține la zi datele din registrul agricol Piatra, Criva de Jos și Criva de Sus;                                                                      

3.Transcrie și completează în condițiile Ordinului nr.734/480/2015 și ale H.G nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 noile registre agricole , gestoinate pe format de hârtie și transmite datele pentru completare în format electronic a pozițiilor din registrele vechi agricole , reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și animale

4.Acordă consultanță persoanelor declarante în completarea declarațiilor cu datele necesare înscrierii în registrul agricol;

5.Raportează  datele din registrul agricol și întocmește situațiile statistice

6.Răspunde la cererile , sesizarile și reclamațiile cetațenilor , instituțiilor  și societăților comerciale repartizate de conducerea primăriei, comunicând în termen modul de rezolvare

7.Actualizează registrul agricol pe baza actelor de proprietate depuse și numai cu aprobarea scrisă a secretarului orașului Piatra Olt

8.Îndeplinește celelalte atribuții prevazute de HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024   

 9.Asigură aplicarea Legii  nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului  conform dispoziției nr.249/11.07.2014 

10.Eliberează certificate și adeverințe pe baza datelor din registrul agricol în vederea stabilirii ajutorului de șomaj , a ajutorului social și la întocmirea dosarelor pentru acordarea burselor școlare

11.Eliberează adeverințe pentru obținerea fondurilor europene

12.Verifică iî teren cererile persoanelor care solicită eliberarea atestatelor și carnetelor de producător agricol,

13. Asigură administrarea și întreținerea patrimoniului pastoral, proprietatea orașului

14.Asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli

15. Întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mașini agricole;    

16. Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

17.Suplinește pe timpul concediului de odihnă  sau în situații neprevăzute colegii de birou

18. Participă la lucrările privind recensământul agricol și al populației

19.Execută orice lucrări repartizate de către șeful biroului și șefii ierarhici superiori în cadrul atribuțiilor de serviciu;

20.Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului 

21.Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;                                  

22. Înaintează Direcției Județene de Statistică rapoartele statistice în materie;                                         

23. Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a animalelor;                                  24.Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;                                                                    25.Eliberează adeverințe din registrul agricol;                                                                                                  26.Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;                                           27.În anul în care se efectuează recensământul general agricol, furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împarțirea teritoriului în sectoare de recensământ;                                                   

28.Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar și asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;                                                                                                                                          29.Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice compartimentului;                                           30.Întocmește referate de specialitate și colaborează cu compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local specifice activității compartimentului;                                                                                                                                          

31.Întocmește documentația de  atribuire conform O.U.G.34/2013 privind organizarea,

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente .

32.Participă în cadrul comisiilor de atribuire în calitate de membru

33.Urmarește derularea contractelor de  închiriere  conform caietelor de sarcini și a

regulamentelor de închiriere

34.Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale;

35.Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii conform Legii nr.319, HG

nr.425/2006

36.Respectă normele PSI conform Legii nr.307/2006, cu modificările ulterioare

37.Respectă normele și îndatoririle prevăzute de Legea nr.188/1999 privind statutul

funcționarilor publici

38.Respectă prevederile Codului de conduită a funcționarilor publici

39.Executa controale conform hotărârilor Consiliului Local  și dispozițiilor primarului

Atribuțiile funcției publice de execuție de Referent în cadrul Biroul Urbanism – Compartiment Situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Piatra Olt, județul Olt sunt următoarele:

 1. Participã la elaborarea si aplicarea conceptiei de apãrare împotriva incendiilor la nivelul unitãtii administrativ-teritoriale, institutiei
 2. Controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 3. Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizãrii activitãtii de apãrare împotriva incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 4. Îndrumã si controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor si analizeazã respectarea încadrãrii în criteriile de constituire a serviciilor de urgentã voluntare, în institutie;
 5. Prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor;
 6. Rãspunde de pregãtirea serviciului de urgentã voluntar,
 7. Acordã sprijin centrelor operative pentru situatii de urgentã în îndeplinirea atributiilor.
 8. Intervine în momentul scurgerilor de substante periculoase
 9.  Asigura legatura cu cadrele responsabile de înregistrarea incendiilor
 10. Supraveghezea daca se respecta regulile de sanatate si de protectie si solicita un comportament adecvat în timpul operatiunilor de salvare si al altor interventii personalului;

11.Fisa postului se va completa cu orice atributie aparuta in acte normative pe parcursul anului sau dispusa de Primarul orasului Piatra Olt.     

J.COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS

– Anuntul poate fi accesat la secţiunea CARIERADescarca Document.

– Relatii spulimentare se pot obtine de la Compartimentul personal salarizare si asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primariei orasului Piatra Olt, telefon 0724641420, persoana de contact Mioc Marinela

 

Sari la conținut