ANUNT

În temeiul Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare

Primăria oraşului Piatra Olt organizează CONCURS de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de Inspector Specialitate, treaptă profesională I  – Vacant cu încadrare pe perioada nedeterminată și durata normală de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală – compartiment Statistică, informare cetățeni și registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Piatra Olt.

 1. Condiții de ocupare a postului:

Conform dispozițiilor art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art.542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

A )Condiții generale de participare:

 – cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

–  îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

–  nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

–  nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 1. B) Conditii specifice de participare la concurs:
 2. Pentru postul de Inspector Specialitate, treaptă profesională I –Vacant cu încadrare pe perioada nedeterminată și durata normală de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală – compartiment Statistică, informare cetățeni și registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Piatra Olt.

Studii : Superioare

Vechime în muncă : 2 ani

 1. II) Dosarul de înscriere la concurs

În vederea participării la concurs pentru postul de Inspector Specialitate, treaptă profesională I  –Vacant,  candidații depun dosarul de concurs, în intervalul 07.05.2024-20.05.2024 inclusiv până la orele 15,00 la Compartimentul Resurse Umane din str. Florilor nr.2, Oraș Piatra Olt și trebuie să conțină următoarele documente :

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e)copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevazute la alin.(II) lit.b)-e) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea ’’conform cu originalul” de către secretariatul comisiei de concurs.

          Selecția dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor pentru postul de Inspector , treaptă profesională I – Vacant

III) Desfășurare Concurs

A). Concursul pentru funcția de Inspector Specialitate, treaptă profesională I , studii Superioare în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală – compartiment Statistică, informare cetățeni și registratură din aparatul de specialitate al primarului oraşului Piatra Olt se va desfășura la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, Str. Florilor nr.2, județul Olt dupa cum urmează:

 1. Proba scrisa: 28.05.2024, ora 10,00
 2. Interviul se susține în data de 31.05.2024, ora 10,00

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează  prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției  http://www.primariapiatraolt.ro/anunturi-cariera/.  în termen de  o zi lucrătoare  de la data finalizării probei.

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afișării rezultatului 

pentru fiecare probă.

Rezultatele finale se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului

Bibliografie  

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Titlurile I, Vși VI ale părții a III-a și partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicare 3, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicare 2, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completarile ulterioare;
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare
 10. Regulament nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Tematica

 1. Principii generale, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
 2. Dispoziții generale ale autoritățile administrației publice locale și madatul de ales local, dispoziții generale aplicabile personalului contractual din administrația publică locală
 3. Obligaţii generale ale angajatorilor. Obligaţiile lucrătorilor.
 4. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii.
 5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Integral
 6. Încheierea contractului individual de muncă, executarea contractului individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă.
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare – integral.
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare – integral.
 9. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral.
 10. Drepturi și principii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările și completarile intervenite până la data concursului.

Relaţii suplimentare  se pot obţine de la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Piatra Olt, telefon 0349803010 / 0724641420, persoană de contact Mioc Marinela

– Anuntul poate fi accesat la secţiunea CARIERADescarca Document.

 

 

Sari la conținut